POP viết tắt của từ Post Office Protocol  một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. POP3 và IMAP4 (Internet Message Access Protocol)  2 chuẩn giao thức Internet thông dụng nhất dùng để lấy nhận email.

Tham khảoSửa đổi