Phân chi

bậc phân loại

Trong sinh học, phân chibậc phân loại trực tiếp dưới Chi (sinh học). Trong Mã quốc tế thuật ngữ động vật học, tên phân chi có thể được dùng độc lập hoặc bao hàm trong một danh pháp hai phần, trong ngoặc đơn được đặt giữa tên chi (sinh học)tên đặc tả (động vật học).

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi