Phương pháp luận

Phương pháp luận có các nghĩa như sau:

 1. Luận về một phương pháp[1]
 2. Hệ thống các phương pháp [2]
 3. Khoa học hoặc lý thuyết về phương pháp[2]

Phương pháp có thể định nghĩa như là một thủ tục hay quy trình có tính hệ thống, thứ tự để đạt đến một số mục tiêu nào đó.

Khái niệmSửa đổi

Phương pháp luận là lý luận về phương pháp, là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn (Theo sách "Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx - Lenin").

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Methodology, entry at Merriam–Webster
 2. ^ a b Phan Dũng. Phương pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Giải quyết vấn đề và ra quyết định. tr. 10. Chú thích có các tham số trống không rõ: |khác=|biên tập= (trợ giúp)

Đọc thêmSửa đổi

 • Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Creswell, J. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Guba, E. and Lincoln, Y. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, California: Sage Publications.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd edition). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 • Webster's New International Dictionary of the English Language, Second Edition, Unabridged, W.A. Neilson, T.A. Knott, P.W. Carhart (eds.), G. & C. Merriam Company, Springfield, MA, 1950.
 • Joubish, Farooq Dr. (2009). Educational Research Department of Education, Federal Urdu University,Karachi,Pakistan.

Link ngoàiSửa đổi