Phương pháp luận có các nghĩa như sau

  1. Là hệ thống các phương pháp, phương thức tiếp cận và các công cụ [1]
  2. Khoa học hoặc lý thuyết về phương pháp[1]

Phương pháp có thể định nghĩa như là một thủ tục hay quy trình có tính hệ thống, thứ tự để đạt đến một số mục tiêu nào đó.

Khái niệm

sửa

Phương pháp luận là tập hợp các phương pháp đồng bộ, nhất quán, là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo hướng đích để giúp nâng cao nhận thức và giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Có thể vắn tắt, phương pháp luận là một chỉnh thể các phương pháp lý thuyết mang tính hướng đích, phương thức tiếp cận, các công cụ tác nghiệp để thực hiện nhiệm vụ thực tế đặt ra.

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b Phan Dũng. Phương pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Giải quyết vấn đề và ra quyết định. tr. 10. Chú thích có các tham số trống không rõ: |khác=|biên tập= (trợ giúp)

Đọc thêm

sửa
  • Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
  • Creswell, J. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
  • Guba, E. and Lincoln, Y. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newbury Park, California: Sage Publications.
  • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd edition). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
  • Webster's New International Dictionary of the English Language, Second Edition, Unabridged, W.A. Neilson, T.A. Knott, P.W. Carhart (eds.), G. & C. Merriam Company, Springfield, MA, 1950.
  • Joubish, Farooq Dr. (2009). Educational Research Department of Education, Federal Urdu University,Karachi,Pakistan.
sửa