Phụ trong tiếng Việt có thể mang một trong các nghĩa sau: