Phụng Thiên

trang định hướng Wikimedia

Phụng Thiên (奉天) có nghĩa là thi hành lệnh trời hoặc thiên tử, có thể chỉ: