Phoebe có thể là:

  • Phoebe, một thần thoại Hy Lạp.