Mở trình đơn chính

Po Nraop (?-?) hay Bà Thấm là vua của tiểu quốc Panduranga (Chiêm Thành) từ năm 1651 đến năm 1653. Ông là con trai của vua Po Rome.

Po Nraop
Chánh vương Panduranga
Vua Panduranga
Ủy trị1651 - 1693
Tiền nhiệmPo Rome
Kế nhiệmPo Saktiraydapaghoh
Thông tin chung
Thê thiếp?
Không rõ
Thụy hiệuKhông có
Miếu hiệuKhông có
Sinh?
Mất?

Năm 1653, Bà Thấm quấy nhiễu ở đất Phú Yên. Nguyễn Phúc Tần cho 3000 quân sang đánh, quân Nguyễn hạ được thành. Bà Thấm trốn chạy, sau phải dâng thư xin hàng, vùng phía Đông sông đến địa đầu Phú Yên (vùng Kauthara) bị mất vào tay chúa Nguyễn, chỉ còn phần phía Tây sông (vùng Panduranga) là thuộc về Chiêm Thành.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Đại Nam thực lục Tiền biên, quyển 4