Quân khu Côn Minh là một cựu quân khu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Thẩm quyền của quân khu là hai tỉnh Vân NamQuý Châu. Năm 1985, quân khu sáp nhập vào Quân khu Thành Đô

Cựu tư lệnhSửa đổi

Cựu Chính ủy viênSửa đổi

Tham khảoSửa đổi