Mở trình đơn chính

Tên gọi quốc ngữ có thể là chỉ: