Quan hệ nhân quả

Hiệu ứng vật lý là hiện tượng nhân quả trên hệ vật lý. Khi ta luôn quan sát được một kết quả trên một hệ vật lý khi đặt hệ đó trong một trạng thái vật lý nhất định, ta có một hiệu ứng vật lý. Trạng thái nhất định áp dụng vào hệ chính là nguyên nhân gây ra hiệu ứng. Đây chính là lý thuyết phủ nhận việc du hành thời gian về quá khứ.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảo khácSửa đổi

  • Spirtes, Peter, Clark Glymour and Richard Scheines Causation, Prediction, and Search, MIT Press, ISBN 0-262-19440-6
  • University of California journal articles, including Judea Pearl's articles between 1984 and 1998 [2].
  •  Schimbera, Jürgen / Schimbera, Peter: Determination des Indeterminierten. Kritische Anmerkungen zur Determinismus- und Freiheitskontroverse. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2010, ISBN 978-3-8300-5099-5.

Liên kết ngoàiSửa đổi