Quang Thọ (định hướng)

(đổi hướng từ Quang Thọ)

Quang Thọ có thể là: