Quay phim hay quay video là quá trình thu thập những hình ảnh động vào trong một phương tiện truyền thông điện tử (ví dụ như: băng video, ghi trực tiếp ra đĩa hoặc lưu trữ bằng chất bán dẫn) và thậm chí lên cả phương tiện truyền phát trực tiếp. Thuật ngữ này bao gồm các phương pháp ghi hình và sản xuất hậu kỳ.

Ví dụ về một người quay video

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

  • Knoblauch H, Tuma R (2011) Videography: an interpretive approach to video-recorded micro-social interaction. In: Margolis E., Pauwels L. (eds) The Sage Handbook of Visual Methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 414–430.