Mở trình đơn chính

RNA polymerase (tiếng Anh, viết tắt RNAP) là enzyme tạo ra RNA từ ribonucleosidephosphate. Không như DNA polymerase, chúng không cần mồi polynucleotide. Có ba loại RNA polymerase trong tế bào nhân chuẩn là polymerase I tạo ra các rARN bao gồm ba loại là 28S,18S và 5,8S, polymerase II phiên mã tổng hợp mARN và và polymerase III tạo ra các RNA nhỏ như tRNA .

Tham khảoSửa đổi