RealPlayer (có lúc khi được gọi là RealOne) là trình đa phương tiện do RealNetworks cung cấp, nó chơi nhiều định dạng phương tiện bao gồm MP3, MPEG-4, và QuickTime, cùng với nhiều thế hệ codec RealAudioRealVideo.

Chức năng sửa

Chơi những

  • Hồ Sơ nhạc có dạng đuôi: RM, RAM, RA,
  • Danh Sách nhạc có dạng đuôi:

Tải Về Máy sửa

Nhúng WMP trong trang mạng sửa

<object width="320" height="240"
classid="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA">
<param name="controls" value="ImageWindow" />
<param name="autostart" value="true" />
<param name="src" value="male.ram" />
</object>

<EMBED type="audio/x-pn-realaudio-plugin" SRC="STREAMURL"
CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" 
HEIGHT=60 WIDTH=236 AUTOSTART=false>
</embed>

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa