Sông Đạm Thủy

trang định hướng Wikimedia

Sông Đạm Thủy có thể là: