SD

trang định hướng Wikimedia

SD hay sd là một từ viết tắt từ chữ đầu có thể chỉ đến: