Trong không gian Euclid n chiều, siêu phẳng là khái niệm mở rộng của mặt phẳng lên thành n-1 chiều.

Ví dụ, trong không gian 3 chiều, siêu phẳng chính là mặt phẳng 2 chiều. Trong không gian 2 chiều, siêu phẳng là đường thẳng 1 chiều.

Siêu phẳng chia không gian làm hai nửa không gian.

Tham khảoSửa đổi