Sinh học tính toán

Sinh học tính toán (computational biology) là một lĩnh vực đa ngành nhằm ứng dụng các kĩ thuật của khoa học máy tính, toán ứng dụng, và thống kê để giải quyết các bài toán xuất phát từ sinh học. Các lĩnh vực chính trong sinh học có dùng các kĩ thuật kể trên bao gồm:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

The First q-bio Conference on Cellular Information Processing - A conference in Santa Fe NM (Aug 8-11, 2007) focused on modeling of genetic regulatory and signal transduction systems and quantitatitve experimentation