Mở trình đơn chính

Trong tiếng Việt, tàu bay có thể dẫn đến:

Thực vật