Tâm

trang định hướng Wikimedia

Tâm có thể chỉ đến một trong các nghĩa sau:

tâm : bản thể của chính mình