Mở trình đơn chính

Tâm có thể chỉ đến một trong các nghĩa sau: