Tính cầm nắm (Prehensility) là một phẩm chất của phần phụ hay cơ quan đã thích nghi để nắm hoặc nắm giữ. Từ prehensility xuất phát từ tiếng Latin "prehendere", có nghĩa là "để nắm".

Một cái đuôi.

Ví dụ sửa

Phần phụ có thể trở nên có tính cầm nắm, bao gồm:

 
Hươu cao cổ và cái lưỡi có tính cầm nắm của nó

Tham khảo sửa

  1. ^ Silvio Renesto, Justin A. Spielmann, Spencer G. Lucas, and Giorgio Tarditi Spagnoli. (2010).