Tính chất (của chất)

Tính chất của chất có thể là: