Tính chất (của chất)

(đổi hướng từ Tính chất vật lý)

Trong vật lýhóa học, tính chất là các đặc tính, đặc điểm riêng của chất, chúng không trùng hoàn toàn với các chất khác và dựa vào đấy có thể so sánh và phân biệt chúng với nhau.

Tính chất vật lýSửa đổi

Tính chất hóa họcSửa đổi

Tính chất sinh lýSửa đổi

Tham khảoSửa đổi