Tùy trong Tiếng Việt nghĩa là thuận theo thời thế để ứng biến đối phó với tình hình thực tế một cách linh hoạt, về danh từ riêng nó có thể là một trong những định nghĩa sau: