Tư Mã Đàm có thể là một trong các nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: