Tầng đất đóng băng vĩnh cửu

Trong địa chất học, tầng đất đóng băng vĩnh cửu hay tầng băng vĩnh cửu là tầng đất ở hoặc dưới điểm đóng băng của nước 0 °C (32 °F) trong hai năm trở lên. Hầu hết các lớp băng vĩnh cửu nằm ở vĩ độ cao (tức đất gần Bắc CựcNam Cực) có thể xảy ra trên các núi ở vĩ độ thấp hơn nhiều.

Dốc đất đóng băng vĩnh cửu trượt xuống, lộ ra lớp băng giá

Tham khảo sửa