Tập đoàn kinh tế hay tập đoàn kinh doanh, trước kia còn gọi là tổ hợp doanh nghiệp, có thể là các hình thức sau:

Xem thêm sửa