Tập xác định

tập hợp các đầu vào thoả mãn hàm

Trong toán học, tập xác định (còn gọi là miền xác định, hay miền) của một hàm sốtập hợp các giá trị của biến số làm cho hàm số đó có nghĩa. Như vậy hàm số sẽ cho một giá trị kết quả cho mọi biến số nằm trong miền xác định này.[1]

Hàm số f ánh xạ từ tập xác định màu hồng X đến tập Y.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Paley, Hiram; Weichsel, Paul M. (1966). A First Course in Abstract Algebra. New York: Holt, Rinehart and Winston. tr. 16.