Trong toán học, ánh xạ là khái quát của khái niệm hàm số. hàm số lại xuất phát từ khái niệm tương quan giữa các đại lượng vật lý. Chẳng hạn trong một chuyển động đều, độ dài quãng đường đi được bằng tích của tốc độ với thời gian. Nếu tốc độ là 5cm/s thì quãng đường đi được trong t giây là s = 5t.

Về ý nghĩa, ánh xạ biểu diễn một tương quan (quan hệ) giữa các phần tử của hai tập hợp XY thoả mãn điều kiện: mỗi phần tử x của tập X đều có một và chỉ một phần tử tương ứng với nó. Quan hệ thoả mãn tính chất này cũng được gọi là quan hệ hàm, vì thế khái niệm ánh xạ và hàm là tương đương nhau. Khái niệm hàm nói trên là khái niệm hàm đơn trị, nó cho phép với mỗi x chỉ có một y duy nhất tương ứng với x. Tuy nhiên trong lý thuyết hàm, đặc biệt là lý thuyết xác suất, hàm còn có thể bao hàm các hàm đa trị, trong đó một giá trị x có thể tương ứng với một số giá trị của y.

Bài này chỉ viết về các ánh xạ (hàm) đơn trị.

Các thuật ngữSửa đổi

Trong các sách giáo khoa toán ở trung học cơ sở và trung học phổ thông thường định nghĩa:

Ánh xạ f từ một tập hợp X vào một tập hợp Y (ký hiệu  ) là một quy tắc cho mỗi phần tử x   X tương ứng với một phần tử xác định y   Y, phần tử y được gọi là ảnh của phần tử x, ký hiệu  .
nghĩa là  
Tập X được gọi là tập nguồn, tập Y được gọi là tập đích.
Với mỗi  , tập con của X gồm các phần tử, có ảnh qua ánh xạ f bằng y, được gọi là tạo ảnh của phần tử y qua f, ký hiệu là  
 
Với mỗi tập con  , tập con của Y gồm các phần tử là ảnh của   qua ánh xạ f được gọi là ảnh của tập A ký hiệu là f(A)
 
Với mỗi tập con  , tập con của X gồm các phần tử x có ảnh   được gọi là tạo ảnh của tập B ký hiệu là  
 

Một định nghĩa khác, dùng trong lý thuyết tập hợp, sau khi định nghĩa khái niệm quan hệ, người ta định nghĩa:

Một ánh xạ   từ tập X vào tập Y là một quan hệ   từ X vào Y thoả mãn điều kiện: mọi phần tử   đều có quan hệ   với một và chỉ một phần tử  .
Viết dưới dạng mệnh đề, ánh xạ  , ký hiệu  .

Vài tính chất cơ bảnSửa đổi

 
  • Ảnh của tập hợp con là tập hợp con của ảnh
  
  • Ảnh của phần giao nằm trong giao của phần ảnh
 
  • Ảnh của phần hợp là hợp của các phần ảnh
 

Toàn ánh, đơn ánh và song ánhSửa đổi

  • Toàn ánh là ánh xạ từ X vào Y trong đó ảnh của X là toàn bộ tập hợp Y. Khi đó người ta cũng gọi f là ánh xạ từ X lên Y
 
hay
 
  • Đơn ánh là ánh xạ khi các phần tử khác nhau của X cho các ảnh khác nhau trong Y.Đơn ánh còn được gọi là ánh xạ 1-1 vì tính chất này.
 
hay
 
  • Song ánh là ánh xạ vừa là đơn ánh, vừa là toàn ánh. Song ánh vừa là ánh xạ 1-1 và vừa là ánh xạ "onto" (từ X lên Y).

Một số ánh xạ đặc biệtSửa đổi

  • Ánh xạ không đổi (ánh xạ hằng): là ánh xạ từ X vào Y sao cho mọi phần tử x   X đều cho ảnh tại một phần tử duy nhất     Y.
  • Ánh xạ đồng nhất: là ánh xạ từ X vào chính X sao cho với mọi phần tử x trong X, ta có f(x)=x.
  • Ánh xạ nhúng: là ánh xạ f từ tập con   vào Y cho f(x)= x với mọi  . Khi đó ta ký hiệu f: X   Y. Một quan niệm khác về ánh xạ nhúng là: nếu   là đơn ánh, khi xem f chỉ là ánh xạ từ X vào tập con  , f sẽ là song ánh. Lúc đó ta có tương ứng 1-1 giữa X với f(X) nên có thể thay thế các phần tử của tập con   bằng các phần tử của tập X. Việc này được gọi là nhúng X vào Y bằng đơn ánh f.123

Ánh xạ tích và ánh xạ ngượcSửa đổi

Cho hai ánh xạ   . Tích của hai ánh xạ f, g, ký hiệu là   là ánh xạ từ X vào Z, xác định bởi đẳng thức:
 
  • Một số tính chất của ánh xạ tích
Nếu   là đơn ánh thì f là đơn ánh.
Nếu   là toàn ánh thì g là toàn ánh.
Nếu   là song ánh thì f và g đều là song ánh.
Cho ánh xạ  là toàn ánh, ánh xạ   sao cho
 
 
thì g được gọi là ánh xạ ngược, hay nghịch đảo của f, ký hiệu là  .
Ánh xạ f có ánh xạ ngược khi và chỉ khi f là song ánh.

Các khái niệm ánh xạ khác (dịch từ tiếng Anh)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê


Tham khảoSửa đổi