Trong toán học, ảnh của một hàm là tập hợp tất cả các giá trị đầu ra mà nó có thể tạo ra.

f là một hàm từ miền X đến đối miền Y. Hình bầu dục màu vàng bên trong Y là ảnh của f.

Định nghĩa sửa

Ảnh của một phần tử sửa

Nếu x là một phần tử của X, thì f(x)=y (giá trị của f tại x) được gọi ảnh của x tạo bởi f.

Ảnh của một tập con sửa

Ảnh của một tập con AX tạo bởi f là tập con

 

Ảnh của một hàm sửa

Ảnh của một hàm là ảnh của toàn bộ miền xác định của nó.

Nghịch ảnh sửa

Đặt f là một hàm từ X đến Y. Nghịch ảnh (hay tạo ảnh) của tập hợp BY dưới f là tập con của X được xác định bởi[1]

 

Nghịch ảnh của một điểm y còn được gọi là thớ của f tại y hoặc tập mức của y.

Tính chất sửa

Chung sửa

Với mọi   các tập con  ,  , ta có:

Hình ảnh Tiền đề
   
   
 
(ta có dấu bằng nếu  , ví dụ như nếu   là một toàn ánh) [2][3]
 
(ta có dấu bằng bằng nếu   là một đơn ánh)
   
   
   
   
   
   
  [4]  
   
 •  

Nhiều hàm sửa

Cho hai hàm    và các tập con  ,  , ta có:

 •  
 •  

Nhiều tập hợp sửa

Cho hàm   và các tập con  ,  , ta có:

Hình ảnh Tiền đề
   
  [4][5]  
 
(ta có dấu bằng nếu   là đơn ánh [6])
 
  (ta có dấu bằng nếu   là đơn ánh)  
 
(ta có dấu bằng nếu   là đơn ánh)
 

Ngoài ra

 •  
 •  
 •  
 •  

Chú thích sửa

 1. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 16
 2. ^ See p.39 of Halmos, Paul R. (1960). Naive Set Theory.
 3. ^ See p.19 of Munkres, James R. (2000). Topology.
 4. ^ a b See p.388 of Lee, John M. (2010). Introduction to Topological Manifolds, 2nd Ed.
 5. ^ Kelley (1985), [//books.google.com/books?id=-goleb9Ov3oC&pg=PA85&dq=%22The+image+of+the+union+of+a+family+of+subsets+of+X+is+the+union+of+the+images%2C+but%2C+in+general%2C+the+image+of+the+intersection+is+not+the+intersection+of+the+images%22 p. 85]
 6. ^ See p.21 of Munkres, James R. (2000). Topology.

Tham khảo sửa

 • Artin, Michael (1991). Algebra. Prentice Hall. ISBN 81-203-0871-9.
 • Kelley, John L. (1985). General Topology. Graduate Texts in Mathematics. 27 (ấn bản 2). Birkhäuser. ISBN 978-0-387-90125-1.
 • Munkres, James R. (2000). Topology (ấn bản 2). Prentice Hall. ISBN 978-0-13-181629-9.
 • Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
 • TS Blyth, Dàn và các cấu trúc đại số sắp thứ tự, Springer, 2005, ISBN 1-85233-905-5.