Tế bào thực vật

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

Quan sát bất kì tế bào thực vật nào dưới kính hiển vi ta đều thấy chúng có cấu tạo cơ bản giống nhau, gồm:

-Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.

-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),...

-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

-Lục lạp (ở tế bào thịt lá) chứa chất diệp lục, thực hiện chức năng quang hợp

-Không bào là một bào quan gắn với màng sinh chất, có mặt ở mọi tế bào thực vật, chứa dịch tế bào.

Cấu tạo một tế bào thực vật điển hình

Sự lớn lên và phân chia của tế bàoSửa đổi

Sự lớn lên của tế bàoSửa đổi

Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé; nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn dần lên thành những tế bào trưởng thành.

Sự phân chia tế bàoSửa đổi

. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia.

. Quá trình đó diễn ra như sau:

+ Đầu tiên tế bào sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

+ Sau đó hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

Các tế bào ấy tiếp tục lớn lên rồi phân chia thành 4 rồi thành 8,... tế bào.

-Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới cho cơ thể thực vật.

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển, di truyền từ cây mẹ.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi