Lưu Thọ (劉壽), tức Tề Ý vương (齊懿王), tên thật là là vị chư hầu vương thứ sáu của tiểu quốc Tề, một chư hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Tề Ý vương
齊懿王
Vua chư hầu Trung Hoa
Tề vương
Trị vì154 TCN – 131 TCN
Tiền nhiệmTề Hiếu vương
Kế nhiệmTề Lệ vương
Thông tin chung
Mất131 TCN
Trung Quốc
Thê thiếpKỉ thái hậu
Tên thật
Lưu Thọ
Thụy hiệu
Tề Ý vương
Chính quyềnNước Tề
Thân phụTề Hiếu vương

Lưu Thọ là con của Tề Hiếu vương, vương chủ thứ năm của tiểu quốc Tề. Năm 154 TCN, Tề Hiếu vương tự sát trong lúc bị quân các chư hầu vây hãm, Hán Cảnh đế lập tước cho Lưu Thọ, tức Tề Ý vương.

Cùng năm đó, Chu Á Phu đánh tan liên quân Ngô-Sở, Ngô vương Tỵ bỏ chạy qua sông Trường Giang, bị người Đông Việt giết. Sở vương Lưu Mậu bại trận đã tự sát. Chu Á Phu mang quân cứu Tề. Liên quân các chư hầu Giao Đông, Giao Tây, Tế Nam và Tri Xuyên đánh 3 tháng không hạ được, liệu thế không chống nổi giải vây rút về nước. Quân Hán tấn công diệt bốn chư hầu.

Năm 131 TCN, Tề Ý vương qua đời. Ông ở ngôi 22 năm. Con ông là Lưu Thứ Cảnh lên kế thừa tước vị, tức Tề Lệ vương.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi