Ủy ban tỉnh Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi tắt Tỉnh ủy Quảng Đông, là cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông, do Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc bầu ra, có nhiệm kỳ giữa 2 kỳ Đại hội. Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới hạn Ủy viên Tỉnh ủy do Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quy định. Tỉnh ủy Quảng Đông gồm các Ủy viên Tỉnh ủy là các lãnh đạo Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông và các cơ quan cấp thành phố, lãnh đạo thành ủy và Chính phủ Nhân dân, lãnh đạo Giải phóng Quân Nhân dân và các đoàn thể chủ yếu phụ trách. Bí thư Tỉnh ủy hiện nay do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hi đảm nhiệm.

Ủy ban tỉnh Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc
中国共产党广东市委员会


Tổng quan cơ cấu
Cơ quan chủ quản Đại hội Đại biểu Tỉnh Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cấp hành chính Cấp tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cơ quan thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc
Phương thức liên hệ
Trụ sở chính

Lịch sử

sửa

Nhiệm vụ

sửa

Cơ cấu tổ chức

sửa
 • Văn phòng Tỉnh ủy
 • Ban Tổ chức
 • Ban Tuyên truyền
 • Ban Công tác Mặt trận thống nhất
 • Ủy ban Chính trị Pháp luật
 • Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật
 • Văn phòng Nghiên cứu chính sách
 • Văn phòng Ủy ban An ninh mạng và Thông tin
 • Văn phòng Công tác Đối ngoại
 • Văn phòng Công tac Đài Loan
 • Trường Đảng
 • Báo Nam Phương
 • Văn phòng Nghiên cứu lịch sử đảng
 • Viện Chủ nghĩa xã hội Quảng Đông
 • Văn phòng cán bộ hưu trí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm

sửa
 1. Lý Hi — Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy
 2. Vương Vĩ Trung — Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến
 3. Lâm Khắc Khánh — Bí thư Thành ủy Quảng Châu
 4. Trương Hô — Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng thứ nhất
 5. Hiệp Trinh Cầm — Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh
 6. Tống Phúc Long — Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh
 7. Trương Phúc Hải — Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 8. Trần Kiến Văn — Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy
 9. Hoàng Ninh Sinh — Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy
 10. Vương Thủ Nhân — Chuẩn Đô đốc, Chính ủy Quân khu Quảng Đông

Lãnh đạo các khóa

sửa

Tham khảo

sửa