Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

Cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX (tiếng Trung: 中国共产党第十九届中央委员会) hay còn được gọi Trung Cộng Trung ương khóa XIX (tiếng Trung: 中共中央第十九届), Trung ương Đảng khóa XIX (tiếng Trung: 中央党第十九届) là cơ quan do Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX bầu ra vào ngày 24/10/2017, và kết thúc nhiệm kỳ cho tới Đại hội Đại biểu khóa XX bầu ra Ủy ban Trung ương khóa mới vào năm 2022. Ủy ban gồm Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng có quyền biểu quyết, trong khi đó Ủy viên Dự khuyết Trung ương thì không. Nếu một Ủy viên Trung ương bị miễn nhiệm ra khỏi Trung ương Đảng thì vị trí bổ sung sẽ là ủy viên dự khuyết, được sắp xếp theo số phiếu bầu cao nhất làm thứ tự ưu tiên. Để được bầu vào Trung ương Đảng, ứng viên phải có trên 5 năm tuổi Đảng.

Ủy ban Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc
khóa XIX 2017 - 2022
24/10/2017 – nay
4 năm, 296 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Thường trực Ban bí thưVương Hỗ Ninh
Nội khốiBan Thường vụ
Bộ Chính trị
: 7 ủy viên
Bộ Chính trị: 25 ủy viên
Ban Bí thư: 7 ủy viên
Số Ủy viên Trung ương205 ủy viên và 172 dự khuyết

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất tổ chức ngày 25/10/2017, có nhiệm vụ bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trịBộ Chính trị. Đồng thời chịu trách nhiệm phê duyệt các ủy viên thuộc Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Trong đó tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 sẽ tổ chức năm 2018, chịu trách nhiệm đề cử các ứng viên vào các vị trí cấp cao Nhà nước.

Phiên họp toàn thểSửa đổi

Phiên họp toàn thể
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 25/10/2017 1 ngày Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thưChủ tịch Quân ủy Trung ương. Ủy ban Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên và Ban Bí thư gồm 7 ủy viên, với Vương Hỗ Ninh là Bí thư thứ nhất. Hội nghị đã thông qua thành viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương do phiên họp toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bầu chọn và Triệu Lạc Tế được bầu với vai trò Bí thư, đồng thời cũng bầu Tổng thư ký và một số Phó Bí thư của Ủy Kỷ Trung ương Trung Cộng.
2 18-19/01/2018 2 ngày Chương trình chính là thảo luận và nghiên cứu các đề xuất để sửa đổi một phần của hiến pháp.
3 26-28/02/2018 3 ngày Hội nghị thông qua danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo Nhà nước để trình lên Kỳ họp lần thứ nhất Nhân Đại Toàn quốc Khóa XIII và dự kiến nhân sự lãnh đạo Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) toàn quốc để trình lên Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Khóa XIII.
4 28-31/10/2019 4 ngày Hội nghị thảo luận và thông qua "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia". Tập Cận Bình đã phát biểu giải thích trước hội nghị toàn thể về dự thảo quyết định. Hội nghị toàn thể đã quyết định bầu hai ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Mã Chính Vũ và Mã Vĩ Minh bổ sung làm ủy viên Trung ương Đảng. Phê chuẩn quyết định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về việc cho Lưu Sĩ Dư khai trừ lưu đảng kiểm tra 2 năm.
5 26-29/10/2020 4 ngày Hội nghị thảo luận và thông qua "Đề xuất của Ủy ban Trung ương Đảng về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn cho năm 2035". Hội nghị đưa ra các mục tiêu chính về xây dựng "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" và mục tiêu dài hạn về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.
6 8-11/11/2021 4 ngày Hội nghị đã thảo luận và thông qua "Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng", đồng thời xem xét và thông qua "Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng".

Bộ Chính trị Ủy ban Trung ươngSửa đổi

STT Họ tên Chức vụ Đảng Nhà nước Ghi chú
1 Tập Cận Bình
(1953)
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
2 Lý Khắc Cường
(1955)
Thủ tướng Quốc vụ viện Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
3 Lật Chiến Thư
(1950)
Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc an Trung ương
4 Uông Dương
(1955)
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trưởng tiểu ban điều phối công tác Tây Tạng, Tân Cương Trung ương
5 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo Kiến thiết văn minh, tình thần Trung ương
6 Triệu Lạc Tế
(1957)
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Trưởng tiểu ban lãnh đạo công tác thí điểm cải cách sâu sắc giám sát nhà nước Trung ương
7 Hàn Chính
(1954)
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Trưởng tiểu ban Lãnh đạo Công tác thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" Quốc gia
8 Đinh Tiết Tường
(1962)
Bí thư thứ hai Ban Bí thư
Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Bảo mật Trung ương
9 Dương Hiểu Độ
(1953)
Bí thư thứ ba Ban Bí thư
Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước
10 Trần Hi
(1953)
Bí thư thứ tư Ban Bí thư
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương
Viện trưởng Học viện Hành chính Quốc gia

Viện trưởng Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc
Viện trưởng Học viện Cán bộ Diên An Trung ương

11 Quách Thanh Côn
(1954)
Bí thư thứ năm Ban Bí thư
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Trị quốc bằng pháp luật toàn diện Trung ương
12 Hoàng Khôn Minh
(1956)
Bí thư thứ sáu Ban Bí thư
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
Trưởng tiểu ban Lãnh đạo Công tác Phát triển và cải cách thể chế văn hóa Trung ương
13 Vương Thần
(1950)
Phó Chủ tịch thứ nhất Nhân đại toàn quốc
14 Tôn Xuân Lan
(1950)
Phó Thủ tướng thứ hai Quốc vụ viện
15 Hồ Xuân Hoa
(1963)
Phó Thủ tướng thứ ba Quốc vụ viện
16 Lưu Hạc
(1952)
Phó Thủ tướng thứ tư Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
17 Hứa Kì Lượng
(1950)
Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương
18 Trương Hựu Hiệp
(1950)
Phó Chủ tịch thứ hai Quân ủy Trung ương
19 Dương Khiết Trì
(1950)
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
20 Thái Kỳ
(1955)
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh
21 Lý Hồng Trung
(1956)
Bí thư Thành ủy Thiên Tân
22 Lý Cường
(1959)
Bí thư Thành ủy Thượng Hải
23 Trần Mẫn Nhĩ
(1960)
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh
23 Lý Hi
(1956)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
25 Trần Toàn Quốc
(1955)
Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương

Ban Bí thư Trung ươngSửa đổi

Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú
1 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

Bí thư thứ nhất Ban Bí thư

2 Đinh Tiết Tường
(1962)
Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng

3 Dương Hiểu Độ
(1953)
Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước
4 Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương
5 Quách Thanh Côn
(1954)
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương
6 Hoàng Khôn Minh
(1956)
Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
7 Vưu Quyền
(1954)
Trưởng ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương

Các ban Đảng Trung ươngSửa đổi

Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Cơ cấu Nhiệm kỳ Ghi chú
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Bí thư Triệu Lạc Tế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Tống Đào Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Triệu Lạc Tế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-28/10/2017
4 ngày
Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-nay
4 năm, 292 ngày
Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Bí thư Mạnh Kiến Trụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 25/10/2017-31/10/2017
6 ngày
Quách Thanh Côn Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
31/10/2017-nay
4 năm, 289 ngày
Ban Tuyên truyền Trung ương Trưởng ban Lưu Kỳ Bảo Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-30/10/2017
5 ngày
Hoàng Khôn Minh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
30/10/2017-nay
4 năm, 290 ngày
Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Trưởng ban Tôn Xuân Lan Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-7/11/2017
13 ngày
Vưu Quyền Bí thư Trung ương Đảng 7/11/2017-nay
4 năm, 282 ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Lật Chiến Thư Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-30/10/2017
5 ngày
Đinh Tiết Tường Ủy viên Bộ Chính trị 30/10/2017-nay
4 năm, 290 ngày

Cơ quan trực thuộcSửa đổi

Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Trung Quốc Chủ nhiệm Vương Hỗ Ninh Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-29/10/2020
3 năm, 4 ngày
Giang Kim Quyền Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 29/10/2020-nay
1 năm, 291 ngày
Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan Chủ nhiệm Trương Chí Quân Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18 25/10/2017-19/3/2018
145 ngày
Lưu Kết Nhất Ủy viên Trung ương Đảng 19/03/2018-nay
4 năm, 150 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương Chủ nhiệm Lưu Hạc Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Công tác Ngoại sự Trung ương Chủ nhiệm Dương Khiết Trì Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Văn phòng Quốc Vụ viện Chủ nhiệm Dương Tinh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18 25/10/2017-24/02/2018
122 ngày
Tiêu Tiệp Ủy viên Trung ương Đảng 24/02/2018-nay
4 năm, 173 ngày
Văn phòng Thông tin Quốc tế Chủ nhiệm Từ Lân Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia Trung ương Chủ nhiệm Lật Chiến Thư Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Văn phòng Ủy ban Công tác cơ quan trực thuộc Trung ương Chủ nhiệm Đinh Tiết Tường Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 30/10/2017-nay
4 năm, 290 ngày
Văn phòng Ủy ban Công tác cơ quan Quốc gia Trung ương Chủ nhiệm Tiêu Tiệp Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Chủ nhiệm Trương Kỉ Nam Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày

Các tổ chức trực thuộcSửa đổi

Các tổ chức trực thuộc Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Biên dịch Trung ương Trưởng ban Cổ Cao Kiến 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Chủ tịch Lãnh Dung Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Chủ nhiệm Khúc Thanh Sơn Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Trường Đảng Trung ương Hiệu trưởng Lưu Vân Sơn Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 25/10/2017-28/10/2017
3 ngày
Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-nay
4 năm, 292 ngày
Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc Viện trưởng Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-nay
4 năm, 292 ngày
Học viện Cán bộ Tỉnh Cương Sơn Trung ương
Học viện Cán bộ Diên An Trung ương
Học viện Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc Viện trưởng Nghiêm Tuyển Kì 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Quang Minh Nhật báo Tổng biên tập Trương Chính 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày
Nhân dân Nhật báo Xã trưởng Dương Chấn Võ Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-12/4/2018
169 ngày
Lý Bảo Thiện 12/4/2018-nay
4 năm, 126 ngày
Cầu Thị Tạp chí Xã trưởng Lý Tiệp 25/10/2017-nay
4 năm, 295 ngày

Ủy viên Trung ương ĐảngSửa đổi

      Ủy viên Bộ Chính trị       Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị       Ủy viên Ban Bí thư       Ủy viên Trung ương Đảng       Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Ất Hiểu Quang Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Quân ủy Trung ương Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Quân ủy Trung ương 10/2017-8/2021
2 Đinh Lai Hàng Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-8/2021
3 Đinh Học Đông Phó Tổng thư ký Quốc vụ viện Phó Tổng thư ký Thường vụ Quốc vụ viện 5/2018-
4 Đinh Tiết Tường Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 10/2017-
5 Vu Vĩ Quốc Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến 10/2017-11/2020 Nghỉ hưu
Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến 10/2017-1/2018
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến 1/2018-1/2021
6 Vu Trung Phúc Chính ủy Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-1/2022 Nghỉ hưu
7 Vạn Lập Tuấn Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc 10/2017-
8 Tập Cận Bình Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
10/2017-
9 Mã Biểu Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc 10/2017- Người Tráng
10 Mã Hưng Thụy[1] Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông 10/2017-
11 Vương Ninh Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 10/2017-12/2020 Nghỉ hưu
12 Vương Quân Cục trưởng Tổng cục Thuế vụ Quốc gia Cục trưởng Tổng cục Thuế vụ Quốc gia 10/2017-
13 Vương Dũng Ủy viên Quốc vụ viện Ủy viên Quốc vụ viện 10/2017-
14 Vương Thần Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Phó Chủ tịch thứ nhất Nhân đại toàn quốc 3/2018-
15 Vương Nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ủy viên Quốc vụ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
3/2018-
16 Vương Tiểu Hồng Thứ trưởng Bộ Công an
Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Bắc Kinh
Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh
Thứ trưởng Bộ Công an 1/2018-6/2022
Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh 10/2017-4/2020
Bộ trưởng Bộ Công an 6/2022-
17 Vương Ngọc Phổ Cục trưởng Tổng cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp 3/2018-12/2020 Mất khi đang tại nhiệm
18 Vương Chính Vĩ Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Phó Chủ tịch Chính hiêp Toàn quốc 10/2017- Người Hồi
19 Vương Đông Minh Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc
Chủ tịch Tổng Công đoàn toàn quốc Trung Hoa
3/2018-
20 Vương Đông Phong Thị trưởng thành phố Thiên Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc 10/2017-4/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 4/2022-
21 Vương Nhĩ Thừa Phó Chủ tịch Quỹ An sinh xã hội toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế và Xã hội, Chính hiệp toàn quốc 11/2020-
22 Vương Chí Dân Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hồng Kông thường trú Chính phủ Trung ương Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 1/2020-5/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 6/2022-
23 Vương Chí Cương Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ 3/2018-
24 Vương Hỗ Ninh Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng 10/2017-10/2020
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư 10/2017-nay
25 Vương Quốc Sinh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 3/2018-6/2021 Nghỉ hưu
26 Vương Kiến Quân[2] Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải 10/2017-8/2018
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 3/2018-
27 Vương Kiến Vũ Chính ủy Quân khu Tây Tạng Chính ủy Chiến khu Nam Bộ 12/2018-
28 Vương Hiểu Đông[3] Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc 10/2017-5/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách Nông nghiệp và Nông thôn toàn quốc 6/2021-
29 Vương Hiểu Huy Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương
Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương
Cục trưởng Cục Điện ảnh Quốc gia
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban lãnh đạo xây dựng văn minh tinh thần Trung ương
3/2018-
30 Vương Gia Thắng Chính ủy Quân chủng Tên lửa Chiến lược Chính ủy Quân chủng Tên lửa Chiến lược 10/2017-7/2020 Nghỉ hưu
31 Vương Mông Huy Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn 10/2017-
32 Vưu Quyền Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương 11/2017-
33 Xa Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Chiết Giang
Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Chiết Giang
10/2017-8/2020 Nghỉ hưu
34 Doãn Lực[4] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên 10/2017-12/2020
Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến 12/2020-
35 Bayanqolu Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ tài nguyên môi trường Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 12/2020- Người Mông Cổ
36 Bagatur Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia
Phó Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc
Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia
3/2018-12/2020 Người Mông Cổ
37 Arken Imirbaki Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
10/2017- Người Duy Ngô Nhĩ
38 Thạch Thái Phong Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Cổ 10/2019-
39 Bố Tiểu Lâm[5] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Nội Mông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên Môi trường Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 8/2021- nữ
Người Mông Cổ
40 Lư Triển Công Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 10/2017-
41 Bạch Xuân Lễ Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân Đại Toàn quốc 3/2018-12/2020 Người Mãn
42 Cát Bỉnh Hiên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 10/2017-
43 Tất Tỉnh Tuyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Thực phẩm Quốc gia Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia 3/2018-8/2018
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc 8/2020-
44 Khúc Thanh Sơn Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng 3/2018-4/2019
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng 4/2019-
45 Chu Sinh Lĩnh Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Quân khu Trung bộ 4/2019-
46 Lưu Kì Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 3/2018-
47 Lưu Lôi Chính ủy Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-
48 Lưu Hạc Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương 10/2017-
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-
49 Lưu Sĩ Dư Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị toàn Trung Quốc 1/2019-5/2019 Miễn nhiệm điều tra
50 Lưu Vạn Long Tư lệnh Quân khu Tân Cương Tư lệnh Quân khu Tân Cương 10/2017-4/2021
51 Lưu Kì Bảo Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương 10/2017-
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-
52 Lưu Quốc Trung[6] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây 1/2018-7/2020
Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 7/2020-
53 Lưu Quốc Trị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương 10/2017-1/2021
54 Lưu Kim Quốc Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương 10/2017-
55 Lưu Kết Nhất Phó Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan 3/2018-
56 Lưu Chấn Lập Tham mưu trưởng Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 6/2021-
57 Lưu Gia Nghĩa Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông 10/2017-
58 Lưu Tứ Quý Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam 10/2017-11/2020
59 Lưu Việt Quân Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ 10/2017-12/2019
60 Che Dalha[7] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng 10/2017- Người Tạng
61 An Triệu Khánh Chính ủy Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Chính ủy Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 10/2017- Người Tích Bá
62 Hứa Cần[8] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Bắc 10/2017-
63 Hứa Hựu Thanh Bí thư Đảng bộ kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Bí thư Đảng bộ kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện 10/2017-
64 Hứa Đạt Triết[9] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam 10/2017-
65 Hứa Kì Lượng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 10/2017-
66 Nguyễn Thành Phát[10] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam 10/2017-
67 Tôn Chí Cương Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu 10/2017-
68 Tôn Kim Long Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 10/2017-
69 Tôn Thiệu Sính Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh 3/2018-
70 Tôn Xuân Lan Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương 10/2017- 11/2017 nữ
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-
71 Đỗ Gia Hào Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 10/2017-
72 Lý Ngật Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc 10/2017-
73 Lý Hi Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 10/2017-
74 Lý Bân Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Y tế Quốc gia Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Y tế Quốc gia 10/2017- nữ
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-
75 Lý Cường Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Bí thư Thành ủy Thượng Hải 10/2017-
76 Lý Cán Kiệt Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Bộ trưởng Bộ Môi trường Sinh thái 3/2018-
77 Lý Tiểu Bằng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 10/2017-
78 Lý Phượng Bưu Tham mưu trưởng Chiến khu Trung bộ Quân Giải phóng Nhân dân Tham mưu trưởng Chiến khu Trung bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
79 Lý Ngọc Phú Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Tổng Công hội Toàn quốc 10/2017-
80 Lý Truyền Quảng Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
81 Lý Kỉ Hằng Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông 10/2017-
82 Lý Khắc Cường Tổng lý Quốc vụ viện Tổng lý Quốc vụ viện 10/2017-
83 Lý Tác Thành Tham mưu trưởng Bộ Liên hiệp Tham mưu Quân ủy Trung ương Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương 10/2017-
84 Lý Thượng Phúc Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 10/2017-
85 Lý Quốc Anh[11] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy 10/2017-
86 Lý Kiều Minh Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
87 Lý Hiểu Hồng Bí thư Đảng bộ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Công trình Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Công trình Trung Quốc 10/2017-
88 Lý Hồng Trung Bí thư Thành ủy Thiên Tân Bí thư Thành ủy Thiên Tân 10/2017-
89 Lý Cẩm Bân Bí thư Tỉnh ủy An Huy Bí thư Tỉnh ủy An Huy 10/2017-
90 Dương Học Quân Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
91 Dương Khiết Trì Ủy viên Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Bí thư Tiểu ban Công tác lãnh đạo Đối ngoại Trung ương
Tổng Thư ký Tiểu ban Công tác Lãnh đạo với Đài Loan Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Bí thư Tiểu ban Công tác lãnh đạo Đối ngoại Trung ương
Tổng Thư ký Tiểu ban Công tác Lãnh đạo với Đài Loan Trung ương
10/2017-
92 Dương Chấn Võ Xã trưởng Nhân dân Nhật báo Tổng Thư ký Nhân Đại Toàn quốc 3/2018-
93 Dương Hiểu Độ Bộ trưởng Bộ Giám sát Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia 3/2018-
94 Tiêu Tiệp Bộ trưởng Bộ Tài chính Ủy viên Quốc vụ viện
Tổng Thư ký Quốc vụ viện
3/2018-
95 Tiếu Á Khánh Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia 10/2017-
96 Ngô Xã Châu Chính ủy Chiến khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân Chính ủy Chiến khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
97 Ngô Anh Kiệt Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng 10/2017-
98 Ngô Chính Long[12] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô 10/2017-
99 Khâu Học Cường Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao 10/2017-
100 Hà Bình Chính ủy Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-
101 Hà Lập Phong Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc
10/2017-
102 Ứng Dũng[13] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc 2/2020-
103 Lãnh Dung Chủ tịch Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Chủ tịch Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương 10/2017-
104 Uông Dương Phó Tổng lý Quốc vụ viện Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc 3/2018-
105 Uông Vĩnh Thanh Tổng Thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc
Tổng Thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương
10/2017-
106 Thẩm Kim Long Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
107 Thẩm Hiểu Minh[14] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hải Nam Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hải Nam 10/2017-
108 Thẩm Dược Dược Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc 10/2017- nữ
109 Thẩm Đức Vịnh Phó Viện trưởng Pháp viện Tối cao Nhân dân Trung Quốc
Chánh án cấp nhất Trung Quốc
Phó Viện trưởng Pháp viện Tối cao Nhân dân Trung Quốc
Chánh án cấp nhất Trung Quốc
10/2017-
110 Hoài Tiến Bằng Bí thư Đảng bộ Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-
111 Tống Đan Bí thư Ủy ban Chính pháp Quân ủy Trung ương Bí thư Ủy ban Chính pháp Quân ủy Trung ương 10/2017-
112 Tống Đào Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương 10/2017-
113 Tống Tú Nham Bí thư thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Bí thư thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc 10/2017- nữ
114 Trương Quân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 3/2018-
115 Trương Hựu Hiệp Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 10/2017-
116 Trương Thăng Dân Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương 10/2017-
117 Trương Khánh Vĩ Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang 10/2017-
118 Trương Khánh Lê Tổng Thư ký Ủy ban Chính Hiệp Toàn quốc Phó Chủ tịch thứ nhất Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-
119 Trương Kỉ Nam Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương
Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội
3/2018-
120 Trương Quốc Thanh[15] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân 10/2017-
121 Trương Xuân Hiền Phó Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo kiến thiết Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác Điều phối Tân Cương Trung ương
Phó Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo kiến thiết Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác Điều phối Tân Cương Trung ương
10/2017-
122 Trương Hiểu Minh Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hongkong Macao Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hongkong Macao Quốc vụ viện 10/2017-
123 Trương Duệ Huỳnh Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương 10/2017-
124 Lục Hạo Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hắc Long Giang Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên 3/2018-
125 Trần Hi Phó Trưởng ban Thường vụ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng 10/2017-
126 Trần Vũ[16] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây 10/2017- Người Tráng
127 Trần Hào Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam 10/2017-
128 Trần Văn Thanh Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc gia Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc gia 10/2017-
129 Trần Cát Ninh[17] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh 10/2017-
130 Trần Toàn Quốc Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 10/2017-
131 Trần Cầu Phát Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh 10/2017- Người Miêu
132 Trần Bảo Sinh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục 10/2017-
133 Trần Nhuận Nhi[18] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ 10/2017-
134 Trần Mẫn Nhĩ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bí thư Thành ủy Trùng Khánh 10/2017-
135 Nurlan Abelmanjen Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 10/2017- Người Kazakh
136 Miêu Vu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Truyền thông 10/2017-
137 Miêu Hoa Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 10/2017-
138 Cẩu Trọng Văn Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia
Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc
Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia
Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc
10/2017-
139 Phạm Kiêu Tuấn Chính ủy Chiến khu Bắc bộ Quân Giải phóng Nhân dân Chính ủy Chiến khu Bắc bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
140 Lâm Đạc Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc 10/2017-
141 Thượng Hoành Phó Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
142 Kim Tráng Long Tổng Giám đốc Công ty TNHH máy bay thương mại Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty TNHH máy bay thương mại Trung Quốc 10/2017-
143 Chu Cường Viện trưởng Pháp viện Nhân dân tối cao Trung Quốc (Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao Trung Quốc) Viện trưởng Pháp viện Nhân dân tối cao Trung Quốc (Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao Trung Quốc) 10/2017-
144 Chu Á Ninh Tư lệnh binh chủng tên lửa Quân Giải phóng nhân dân Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Chiến lược 10/2017-
145 Trịnh Hòa Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân 10/2017-
146 Trịnh Vệ Bình Chính ủy Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Chính ủy Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
147 Trịnh Hiểu Tùng Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao 10/2017-10/2018 Mất khi đang tại nhiệm
148 Mạnh Tường Phong Phó Bí thư Ủy ban Cơ quan Công tác trực thuộc Trung ương Đảng Phó Bí thư Ủy ban Cơ quan Công tác trực thuộc Trung ương Đảng 10/2017-
149 Triệu Lạc Tế Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 10/2017-
150 Triệu Khắc Chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Đảng 10/2017-
Ủy viên Quốc vụ viện
Bộ trưởng Bộ Công an
3/2018-
151 Triệu Tông Kì Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ Quân ủy Trung ương Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ Quân ủy Trung ương 10/2017-
152 Hác Bằng Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện 10/2017-
153 Hồ Hòa Bình Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thiểm Tây Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 10/2017-
154 Hồ Trạch Quân Tổng Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Trung Quốc Tổng Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Trung Quốc 10/2017- nữ
155 Hồ Xuân Hoa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 10/2017
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-
156 Hàm Huy[19] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ 10/2017- nữ
Người Hồi
157 Chung Sơn Bộ trưởng Bộ Thương mại Bộ trưởng Bộ Thương mại 10/2017-
158 Tín Xuân Ưng Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 10/2017- nữ
159 Hầu Kiến Quốc Cục trưởng Tổng cục Kiểm tra chất lượng Quốc gia Cục trưởng Tổng cục Kiểm tra chất lượng Quốc gia 10/2017-
160 Lâu Cần Kiệm Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 10/2017-
161 Losang Jamcan Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng 10/2017- Người Tạng
162 Lạc Huệ Ninh Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây 10/2017-
163 Tần Sinh Tường Chính ủy Quân chủng Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Chính ủy Quân chủng Hải quân Quân Giải phóng nhân dân 10/2017-
164 Viên Gia Quân[20] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Chiết Giang Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Chiết Giang 10/2017-
165 Viên Dự Bách Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân giải phóng nhân dân Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân giải phóng nhân dân 10/2017-
166 Viên Thự Hoành Bí thư Đảng bộ Văn phòng Pháp chế Quốc vụ viện Bí thư Đảng bộ Văn phòng Pháp chế Quốc vụ viện 10/2017-
167 Nhiếp Thần Tịch Cục trưởng Tổng cục Quảng bá Điện ảnh Thị trường Cục trưởng Tổng cục Quảng bá Điện ảnh Thị trường 10/2017-
168 Lật Chiến Thư Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 10/2017-
169 Tiền Tiểu Thiên Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc Phó Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc 10/2017-
170 Thiết Ngưng Chủ tịch Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật
Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc
Chủ tịch Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật
Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc
10/2017- nữ
171 Nghê Nhạc Phong Phó Cao ủy hải quan Trung Quốc Phó Cao ủy hải quan Trung Quốc 10/2017-
172 Từ Lân Chủ nhiệm Văn phòng Tin tức Internet Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Tin tức Internet Quốc vụ viện 10/2017-
173 Từ Nhạc Giang Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc
Phó Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương
Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc
Phó Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương
10/2017-
174 Từ An Tường Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
175 Cao Tân Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
176 Quách Thanh Côn Bộ trưởng Bộ Công an Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương 10/2017-
177 Quách Thụ Thanh Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc 10/2017-
178 Đường Nhân Kiện[21] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Cam Túc Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Cam Túc 10/2017-
179 Hoàng Minh Thứ trưởng Bộ Công an Thứ trưởng Bộ Công an 10/2017-
180 Hoàng Thủ Hoành Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện 10/2017-
181 Hoàng Khôn Minh Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương
10/2017-
182 Hoàng Thụ Hiền Bộ trưởng Bộ Dân Chính Bộ trưởng Bộ Dân Chính 10/2017-
183 Tào Kiến Minh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 10/2017-
184 Cung Chính[22] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông 10/2017-
185 Thịnh Bân Trưởng ban Ban Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương Trưởng ban Ban Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương 10/2017-
186 Shohrat Zakir[23] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 10/2017- Người Duy Ngô Nhĩ
187 Ngạc Cánh Bình Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kiến thiết Công trình Điều nước Bắc Nam Quốc vụ viện Bộ trưởng Bộ Thủy lợi
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kiến thiết Công trình Điều nước Bắc Nam Quốc vụ viện
3/2018-
188 Lộc Tâm Xã Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 10/2017-
189 Kham Di Cầm[24] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu 10/2017- nữ
Người Bạch
190 Bành Thanh Hoa Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên 10/2017-
191 Tưởng Siêu Lương Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc 10/2017-2/2020
192 Hàn Chính Bí thư Thành ủy Thượng Hải Bí thư Thành ủy Thượng Hải 10/2017
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện 3/2018-
193 Hàn Vệ Quốc Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
194 Hàn Trường Phú Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn 3/2018-
195 Phó Chánh Hoa Thứ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Tư pháp 3/2018-
196 Tạ Phục Chiêm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc 3/2018-
197 Lâu Dương Sinh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Tây Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Tây 10/2017-
198 Thái Kỳ Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Bí thư Thành ủy Bắc Kinh 10/2017-
199 Thái Danh Chiếu Bí thư Đảng ủy Tân Hoa xã Bí thư Đảng ủy Tân Hoa xã 10/2017-
200 Lạc Thụ Cương Bộ trưởng Bộ Văn hóa Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 3/2018-
201 Lê Hỏa Huy Trưởng ban Ban Quản lý Huấn luyện Quân ủy Trung ương Trưởng ban Ban Quản lý Huấn luyện Quân ủy Trung ương 10/2017-
202 Phan Lập Cương Phó Tổng thư ký Chính Hiệp Toàn quốc Phó Tổng thư ký Chính Hiệp Toàn quốc 10/2017-
203 Lưu Kỳ (sinh năm 1957) Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tây 10/2017-
204 Mục Hồng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc
10/2017-
205 Ngụy Phượng Hòa Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Chiến lược Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc 10/2017-
Ủy viên Quốc vụ viện
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3/2018-

Ủy viên Dự khuyết Trung ươngSửa đổi

STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Mã Chính Vũ Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cổ phần Thông Thành Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cổ phần Thông Thành Trung Quốc 10/2017-
2 Mã Vĩ Minh Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-
3 Mã Quốc Cường Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Sẳt thép Bảo Vũ Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Sẳt thép Bảo Vũ Trung Quốc 10/2017-6/2018 Người Hồi
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hồ Bắc 3/2018-
Bí thư Thành ủy Vũ Hán 7/2018-
4 Vương Ninh Bí thư Thành ủy Phúc Châu Bí thư Thành ủy Phúc Châu 10/2017-
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phúc Kiến 5/2018-
5 Vương Vĩnh Khang Bí thư Thành ủy Tây An Bí thư Thành ủy Tây An 10/2017-
6 Vương Vĩ Trung Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Bí thư Thành ủy Thâm Quyến 10/2017-
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Đông 12/2018-
7 Vương Húc Đông Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu Hoàng Đôn Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu Hoàng Đôn 10/2017-
8 Vương Tú Bân Quân đoàn trưởng Quân đoàn 80 Quân đoàn trưởng Quân đoàn 80 10/2017-
9 Vương Quân Chính Bí thư Thành ủy Trường Xuân Bí thư Thành ủy Trường Xuân 10/2017-
10 Vương Xuân Ninh Tư lệnh Khu phòng vệ Bắc Kinh Tư lệnh Khu phòng vệ Bắc Kinh 10/2017-
11 Phùng Kiến Hoa Chủ nhiệm cục Chính trị lực lượng chi viện chiến lược Chủ nhiệm cục Chính trị lực lượng chi viện chiến lược 10/2017-
12 Qumu Shiha Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Nông thôn Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Nông thôn 10/2017- Người Lô Lô
13 Nhậm Học Phong Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Đông Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trùng Khánh 10/2018-
14 Lưu Ninh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải
Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Thanh Hải
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải 10/2018-
15 Lưu Phát Khánh Tư lệnh Hàng không Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tư lệnh Lục quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2018-
16 Lưu Hiểu Khải Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu 10/2017- 11/2018 Người H'Mông
Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quý Châu 1/2018-
17 Nghiêm Kim Hải Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải
Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải
10/2017- Người Tạng
18 Nghiêm Thực Thiền Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Huy Ủy viên Thường vụ Khu ủy Quảng Tây
Phó chủ tịch Chính phủ Nhân dân khu tự trị người Tráng Quảng Tây
7/2018- nữ
19 Lý Quần Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 3/2018-
20 Lý Cảnh Hạo Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Cát Lâm Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Cát Lâm 10/2017- Người Triều Tiên
21 Dương Ninh Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Vân Nam Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia 10/2018- nữ
Người Bạch
22 Dương Vĩ Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kĩ thuật công nghiệp hàng không Trung Quốc
Phó viện trưởng viện nghiên cứu hàng không Trung Quốc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kĩ thuật công nghiệp hàng không Trung Quốc
Phó viện trưởng viện nghiên cứu hàng không Trung Quốc
10/2017-
23 Tiếu Oanh Tử Trưởng ban Tuyên truyên Tỉnh ủy Hải Nam Trưởng ban Tuyên truyên Tỉnh ủy Hải Nam 10/2017- nữ
Người Tráng
24 Ngô Cường Bí thư Ủy ban Công tác Quốc phòng Tỉnh ủy Quý Châu Bí thư Ủy ban Công tác Quốc phòng Tỉnh ủy Quý Châu 10/2017- Người Động
25 Ngô Tồn Vinh Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
Viện trưởng Học viện hành chính Trùng Khánh
Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
Viện trưởng Học viện hành chính Trùng Khánh
10/2017-
26 Ngô Kiệt Minh Chính ủy Đại học Quốc phòng Chính ủy Đại học Quốc phòng 10/2017-
27 Ngô Thăng Hoa Phó Bí thư Châu ủy Kiềm Nam
Châu trưởng Chính phủ nhân dân Kiềm Nam
Phó Bí thư Châu ủy Kiềm Nam
Châu trưởng Chính phủ nhân dân Kiềm Nam
10/2017- Người Bố Y
28 Trâu Minh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đông Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 1/2019-
29 Thẩm Xuân Diệu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp chế Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Luật cơ bản đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Trung Quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Luật cơ bản đặc khu hành chính Ma Cao thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Trung Quốc
3/2018-
30 Tống Quốc Quyền Bí thư Thành ủy Hợp Phì Bí thư Thành ủy Hợp Phì 10/2017-
31 Trương Quảng Quân Hiệu trưởng Đại học Đông Nam Hiệu trưởng Đại học Đông Nam 10/2017-
32 Trương Ngọc Trác Bí thư Khu ủy Tân Hải - Thiên Tân Bí thư Khu ủy Tân Hải - Thiên Tân 10/2017-
33 Trương Chí Phân Chủ nhiệm Trung tâm Khởi động Vệ tinh Tửu Tuyền Chủ nhiệm Trung tâm Khởi động Vệ tinh Tửu Tuyền 10/2017-
34 Trương Chấn Trung Phó Tư lệnh Quân hỏa tiễn Quân đội Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Quân hỏa tiễn Quân đội Giải phóng Nhân dân 10/2017-
35 Trương Kính Hoa Bí thư Thành ủy Nam Kinh Bí thư Thành ủy Nam Kinh 10/2017-
36 Trần Cương Bí thư Khu ủy Hùng An Tân Bí thư Khu ủy Hùng An Tân 10/2017-
37 Trần Nhất Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Bắc
Bí thư Thành ủy Vũ Hán
Tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương 3/2018-
38 Trần Hải Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang 10/2017-
39 Lâm Thiếu Xuân Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông 10/2017-
40 Hàng Nghĩa Hồng Bí thư Đảng ủy Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc Bí thư Đảng ủy Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-
41 Âu Dương Hiểu Bình Viện trưởng Học viện Công trình và Tài liệu Khoa học Đại học Tương Đàm Viện trưởng Học viện Công trình và Tài liệu Khoa học Đại học Tương Đàm 10/2017-
42 Norbu Dondrup Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng 10/2017- Người Tạng
43 La Hồng Giang Châu trưởng Châu tự trị người Thái Tây Song Bản Nạp Châu trưởng Châu tự trị người Thái Tây Song Bản Nạp 10/2017- Người Thái
44 La Thanh Vũ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên 10/2017-
45 Kim Đông Hàn Hiệu trưởng Đại học Thượng Hải Hiệu trưởng Đại học Thượng Hải 10/2017-
46 Chu Ba Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải 10/2017-
47 Chu Kỳ Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Phó chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc 10/2017-
48 Chu Nãi Tường Bí thư Thành ủy Tô Châu Bí thư Thành ủy Tô Châu 10/2017-
49 Quan Khánh Bí thư Đảng bộ Công ty Xây dựng Kỹ thuật Nhà nước Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Công ty Xây dựng Kỹ thuật Nhà nước Trung Quốc 10/2017-
50 Triệu Ngọc Phái Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh 10/2017-
51 Triệu Ái Minh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tây Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tây 10/2017- nữ
52 Triệu Đức Minh Trưởng ban Ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Quảng Tây Trưởng ban Ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Quảng Tây 10/2017- người Dao
53 Hác Bình Bí thư Đảng bộ Đại học Bắc Kinh Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh 10/2018-
54 Hồ Văn Dung Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh 10/2017-
55 Hồ Hoành Hoa Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Chính phủ nhân dân tỉnh Hồ Nam
Bí thư Thành ủy Trường Sa
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Chính phủ nhân dân tỉnh Hồ Nam
Bí thư Thành ủy Trường Sa
10/2017-
56 Đoàn Xuân Hoa Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thiên Tân Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Thiên Tân
Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thiên Tân
1/2018-
57 Vũ Quang Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 10/2017-
58 Khương Chí Cương Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ
Bí thư Thành ủy Ngân Xuyên
Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ
Bí thư Thành ủy Ngân Xuyên
10/2017-
59 Hạ Đông Phong Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại Máy bay Trung Quốc Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại Máy bay Trung Quốc 10/2017-
60 Hạ Quân Khoa Bí thư Trung ương Đoàn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Hoa
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc 6/2018-
61 Cổ Ngọc Mai Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang 10/2017- nữ
62 Từ Trung Ba Chính ủy Chiến khu Tây bộ Chính ủy lực lượng bảo đảm liên hợp hậu cần Quân ủy Trung ương 6/2018-
63 Từ Hải Vinh Bí thư Thành ủy Urumqi Bí thư Thành ủy Urumqi 10/2017-
64 Từ Tân Vinh Bí thư Thành ủy Diên An Bí thư Thành ủy Diên An 10/2017-
65 Cao Quảng Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cát Lâm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cát Lâm 10/2017-
66 Quách Đông Minh Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Đại Liên Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Đại Liên 10/2017-
67 Đường Nhất Quân[25] Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chiết Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh 10/2017-
68 Đường Đăng Kiệt[26] Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Truyền thông Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 1/2018-
69 Hoàng Dân Cường Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc 10/2017-
70 Hoàng Quốc Hiển Tư lệnh Không quân Chiến khu Đông bộ Tư lệnh Không quân Chiến khu Đông bộ 10/2017-
71 Hoàng Lị Tân Phó Tỉnh ủy Thường trực Giang Tô Phó Tỉnh ủy Thường trực Giang Tô
Chủ tịch Chính Hiệp Giang Tô
1/2018- nữ
72 Hoàng Hiểu Vi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Tây Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Tây kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây 1/2018- nữ
73 Tào Kiến Quốc Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Trung Quốc Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Trung Quốc 10/2017-
74 Thường Đinh Cầu Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ 10/2017-
75 Thôi Ngọc Trung Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải kiêm Tư lệnh Binh đoàn Không quân Hạm đội Đông Hải Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải kiêm Tư lệnh Binh đoàn Không quân Hạm đội Đông Hải 10/2017-
76 Ma Chấn Quân Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-
77 Lương Điền Canh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Bắc 10/2017-
78 Khấu Vĩ Tổng giám đốc Tổng công ty lưới điện Quốc gia Tổng giám đốc Tổng công ty lưới điện Quốc gia 10/2017- Người Bạch
79 Bành Kim Huy Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam 1/2018- Người Lô Lô
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Nam 10/2018-
80 Trình Liên Nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh Bí thư Thành ủy Côn Minh 10/2017-
81 Phó Hưng Quốc Cục trưởng Cục Công vụ Quốc gia Cục trưởng Cục Công vụ Quốc gia 10/2017-
82 Tạ Xuân Đào Phó Tổng thư ký Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc Phó Viện trưởng Học viện Chính trị Quốc gia 6/2018-
83 Lam Thiên Lập Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Choang Quảng Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Quảng Tây 1/2018- Người Tráng
84 Thái Kiếm Giang Bí thư Đảng bộ kiêm Tổng công ty Hàng không Trung Quốc
Chủ tịch Air China
Bí thư Đảng bộ kiêm Tổng công ty Hàng không Trung Quốc
Chủ tịch Air China
10/2017-
85 Bùi Kim Giai Bí thư Thành ủy Hạ Môn Phó chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện
11/2018-
86 Đàm Tác Quân Bí thư Thành ủy Đại Liên Bí thư Thành ủy Đại Liên 10/2017-
87 Đái Hậu Lương Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá dầu Trung Quốc Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá dầu Trung Quốc 10/2017-
Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc 5/2018-
88 Vu Thiệu Lương Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Bắc Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thượng Hải 7/2018-
89 Mã Thuận Thanh Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh 3/2018- người Hồi
90 Vương Hoành Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia 10/2017-
91 Vương Triệu Lực Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân 10/2017-
92 Vương Kinh Thanh Phó Chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Phó Chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc 10/2017-
93 Vương Hiểu Vân Chủ tịch China Mobile Chủ tịch China Mobile 10/2017- nữ
94 Vương Ân Đông Phó giám đốc Ủy ban chuyên trách Điện toán đám mây Trung Quốc Viện Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Phó giám đốc Ủy ban chuyên trách Điện toán đám mây Trung Quốc Viện Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-
95 Phương Hướng Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc 10/2017-
96 Khổng Xương Sinh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam 10/2017-
97 Đặng Tiểu Cương Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Quốc phòng Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Quốc phòng 10/2017-
98 Erkin Tuniyaz Phó Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Phó Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ 10/2017- Người Duy Ngô Nhĩ
99 Thạch Chính Lộ Phó Tư lệnh Chiến khu Bắc bộ Phó Tư lệnh Chiến khu Bắc bộ 10/2017-
100 Thân Trường Vũ Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Nhà nước Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Nhà nước 10/2017-
101 Phùng Chính Lâm Cục trưởng cục hàng không dân dụng Trung Quốc Cục trưởng cục hàng không dân dụng Trung Quốc 10/2017-
102 Lã Quân Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý dự trữ lương thực Trung Quốc Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý dự trữ lương thực Trung Quốc 10/2017-
103 Lí Giai Phó bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Phó bí thư Khu ủy Khu tự trị kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Nội Mông 1/2018-1/2019
Chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây 1/2019-
104 Lý Ngọc Siêu Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược 10/2017-
105 Lí Hiểu Ba Chủ tịch tập đoàn sắt thép Thái Nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây 1/2018-
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thái Nguyên 1/2019-
106 Dương Quang Dược Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 10/2017- Người Naxi
107 Ngô Triều Huy Hiệu trưởng Đại học Chiết Giang Hiệu trưởng Đại học Chiết Giang 10/2017-
108 Hà Nhã Linh Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc 10/2017- nữ
109 Trương Công Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Phó bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc 10/2018-
110 Trương Giang Đinh Bí thư Thành ủy Thanh Đảo Bí thư Thành ủy Thanh Đảo 10/2017-
111 Trương Phúc Hải Cục trưởng Cục Xuất bản phát hành Ngoại văn Trung Quốc Trưởng ban tuyên truyền Tỉnh ủy Liêu Ninh 5/2018-
112 Trần Húc Bí thư Đảng bộ Đại học Thanh Hoa Bí thư Đảng bộ Đại học Thanh Hoa 10/2017- nữ
113 Trần Tứ Thanh Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc 10/2017-
114 Phạm Nhuệ Bình Bí thư Thành ủy Thành Đô Bí thư Thành ủy Thành Đô 10/2017-
115 Dịch Cương Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 3/2018-
116 Dịch Hội Mãn Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc 10/2017-
117 Dịch Luyện Hồng[27] Bí thư Thành ủy Thẩm Dương Bí thư Thành ủy Thẩm Dương 10/2017- 7/2018
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Liêu Ninh 5/2018-7/2018
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây
118 Triệu Hoan Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc 10/2017-
119 Triệu Nhất Đức Bí thư Thành ủy Hàng Châu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Bắc 3/2018-
120 Chung Đăng Hoa Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân 10/2017-
121 Tín Trường Tinh Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy 10/2017-
122 Thi Tiểu Lâm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Thành ủy Thượng Hải Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Giang Tây 5/2018- nữ
123 Tiền Trí Dân Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Nguyên tử Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn đầu tư điện quốc gia Trung Quốc 1/2018-
124 Quách Minh Nghĩa Phó Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc Phó Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc 10/2017-
125 Đường Hoa Tuấn Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc 10/2017-
126 Đường Lương Trí[28] Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
1/2018-
127 Hoàng Chí Hiền Phó Chủ tịch Đài Minh Phó Chủ tịch Đài Minh 10/2017-
128 Cát Huệ Quân Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Chiết Giang Chủ tịch Chính Hiệp Chiết Giang 1/2018- nữ
129 Cảnh Tuấn Hải[29] Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm 1/2018-
130 Trình Lệ Hoa Bí thư Ủy ban Giáo dục Thành ủy Thiên Tân Thứ trưởng bộ Tài chính 4/2018- nữ
131 Phó Tự Ứng Phó Bí thư Đảng bộ kiêm thứ trưởng Bộ Thương mại
Đại biểu Đàm phán Quốc tế mậu dịch Bộ Thương mại
Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao 12/2018-
132 Tiêu Ngạn Long Bí thư Thành ủy Đường Sơn Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hà Bắc 12/2017-
133 Lôi Phàm Bồi Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc 10/2017-
134 Thận Hải Hùng Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quảng Đông Phó trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng
Giám đốc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc
3/2018-
135 Thái Tùng Đào Bí thư Huyện ủy Lan Khảo Bí thư Huyện ủy Lan Khảo 10/2017-
136 Nhan Hiểu Đông Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Phó chính ủy cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 7/2018-
137 Phan Công Thăng Cục trưởng Cục quản lý ngoại hối Quốc gia Cục trưởng Cục quản lý ngoại hối Quốc gia 10/2017-
138 Mã Đình Lễ Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Cam Túc Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Cam Túc 10/2017- Người Hồi
139 Vương Hải Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-
140 Vương Hi Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc 10/2017-
141 Vương Ấn Phương Quân đoàn trưởng Quân đoàn 71 Lục quân Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc bộ 1/2018
142 Vương Diễm Linh Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hồ Bắc Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hồ Bắc 10/2017- nữ
143 Mao Vạn Xuân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Chủ tịch Chính Hiệp Hải Nam 1/2018-
144 Ô Lan Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 10/2017- Nữ
Người Mông Cổ
145 Doãn Hoằng Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải
Phó Viện trưởng thứ nhất Viện Cán bộ Phố Đông
11/2017-
146 Điền Quốc Lập Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc 10/2017-
147 Lạc Ngọc Thành Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương 10/2017-
148 Lưu Thạch Tuyền Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc 10/2017-
149 Tôn Đại Vĩ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây 10/2017-
150 Âm Hòa Tuấn Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Phó bí thư thường trực thành ủy Thiên Tân 10/2018-
151 Trần Thanh Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cam Túc Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cam Túc 10/2017- nữ
152 Hồ Xương Thăng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phúc Kiến Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phúc Kiến 10/2017-
153 Tào Thục Mẫn Bí thư Thành ủy Ưng Đàm Bí thư Đảng ủy Đại học Khoa học Hàng không Bắc Kinh 12/2017- nữ
154 Cù Kiến Dân Phó Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân dân Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân dân 12/2017-
155 Ngụy Cương Tư lệnh Hải quân Chiến khu Đông bộ Tư lệnh Hải quân Chiến khu Đông bộ 10/2017-
156 Vương Huỳnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Chủ tịch Chính Hiệp Trùng Khánh 1/2018-
157 Vương Văn Đào[30] Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Đông Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hắc Long Giang 3/2018-
158 Mao Vĩ Minh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Giang Tây 10/2017-
159 Đặng Tiểu Cương Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên 10/2017-
160 Nhậm Hồng Bân Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Máy móc Quốc gia Trung Quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện 12/2018-
161 Lí Tĩnh Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Tứ Xuyên Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Trùng Khánh 12/2017- nữ
162 Lí Ứng Hồng Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng tâm Plasma Hàng không Quốc gia, Đại học Kỹ thuật Không quân Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng tâm Plasma Hàng không Quốc gia, Đại học Kỹ thuật Không quân 10/2017-
163 Ngô Hiểu Quang Giám đốc Viện công nghiệp tàu thủy 701 Trung Quốc Giám đốc Viện công nghiệp tàu thủy 701 Trung Quốc 10/2017-
164 Tống Ngư Thủy Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc 10/2017- nữ
165 Thỏa Chấn Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Tổng biên tập Nhân dân nhật báo 4/2018-
166 Phan Nhạc Phó viện trưởng thứ nhất Học viện Xã hội chủ nghĩa Trung ương Phó viện trưởng thứ nhất Học viện Xã hội chủ nghĩa Trung ương 10/2017-
167 Đinh Nghiệp Hiện Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng 10/2017-
168 Vương Lị Hà Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Nội Mông 10/2017- nữ
Người Mông cổ
169 Ninh Cát Triết Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia 10/2017
170 Dương Kim Thành Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc 6/2018-
171 Thư Khánh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam
Giám đốc Sở Công an tỉnh Hà Nam
Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam
Giám đốc Sở Công an tỉnh Hà Nam
10/2017- Người Mãn
172 Diêu Tăng Khoa Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Chính Hiệp Giang Tây
1/2018-

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Tiểu sử Mã Hưng Thụy”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 2. ^ “Tiểu sử Vương Kiến Quân”. New Sina. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 3. ^ “Tiểu sử Vương Hiểu Đông”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 4. ^ “Lý lịch đồng chí Doãn Lực”. Trung học thực nghiệm Sơn Đông. Truy cập Ngày 15 tháng 10 năm 2019.
 5. ^ “Tiểu sử Bố Tiểu Lâm”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 6. ^ “Tiểu sử đồng chí Lưu Quốc Trung”. Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truy cập Ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 7. ^ “Tiểu sử Che Dalha”. Xinhuanet. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 8. ^ “Tiểu sử đồng chí Hứa Cần”. Mạng Kinh tế Trung Quốc. Truy cập Ngày 21 tháng 10 năm 2019.
 9. ^ “Tiểu sử đồng chí Hứa Đạt Triết”. China Vitae. Truy cập Ngày 30 tháng 10 năm 2019.
 10. ^ “Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thành Phát”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 11. ^ “Phó Bí thư, Quyền Tỉnh trưởng An Huy: Lý Quốc Anh”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 12. ^ “Tiểu sử Ngô Chính Long”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 13. ^ “Thị trưởng Ứng Dũng”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 14. ^ “Tiểu sử Thẩm Hiểu Minh”. Quốc vụ viện. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 15. ^ “Tiểu sử đồng chí Trương Quốc Thanh”. Mạng nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truy cập Ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 16. ^ “Tiểu sử Trần Vũ”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 17. ^ “Tiểu sử Trần Cát Ninh”. New Sina. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 18. ^ “Tiểu sử Trần Nhuận Nhi”. Xinhuanet. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 19. ^ “Tiểu sử Hàm Huy”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 20. ^ “Tiểu sử Viên Gia Quân”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 21. ^ “Tiểu sử đồng chí Đường Nhân Kiện”. Cam Túc mạng. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 10 năm 2019. Truy cập Ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 22. ^ “Tỉnh trưởng Sơn Đông: Cung Chính”. Sina. Truy cập Ngày 20 tháng 10 năm 2019.
 23. ^ “Tiểu sử Shohrat Zakir”. Takungpao. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 24. ^ “Tiểu sử Kham Di Cầm”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 8 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 25. ^ “Tiểu sử Đường Nhất Quân”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 26. ^ “Tiểu sử Đường Đăng Kiệt”. Mạng Đông Nam. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 27. ^ “Tiểu sử Dịch Luyện Hồng”. Guanna. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 28. ^ “Thị trưởng Trùng Khánh”. The Paper - China. Truy cập Ngày 21 tháng 10 năm 2019.
 29. ^ “Tiểu sử đồng chí Cảnh Tuấn Hải”. Tân Hoa mạng. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2018. Truy cập Ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 30. ^ “Tiểu sử đồng chí Vương Văn Đào”. Mạng Nhân dân. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.