Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX

Cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX (tiếng Trung: 中国共产党第十九届中央委员会) hay còn được gọi Trung Cộng Trung ương khóa XIX (tiếng Trung: 中共中央第十九届), Trung ương Đảng khóa XIX (tiếng Trung: 中央党第十九届) là cơ quan do Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX bầu ra vào ngày 24/10/2017, và kết thúc nhiệm kỳ cho tới Đại hội Đại biểu khóa XX bầu ra Ủy ban Trung ương khóa mới vào năm 2022. Ủy ban gồm Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng có quyền biểu quyết, trong khi đó Ủy viên Dự khuyết Trung ương thì không. Nếu một Ủy viên Trung ương bị miễn nhiệm ra khỏi Trung ương Đảng thì vị trí bổ sung sẽ là ủy viên dự khuyết, được sắp xếp theo số phiếu bầu cao nhất làm thứ tự ưu tiên. Để được bầu vào Trung ương Đảng, ứng viên phải có trên 5 năm tuổi Đảng.

Ủy ban Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc
khóa XIX 2017 - 2022
24/10/2017 – 22/10/2022
4 năm, 364 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Thường trực Ban Bí thưVương Hỗ Ninh
Cơ quan trực thuộcBan Thường vụ
Bộ Chính trị
: 7 ủy viên
Bộ Chính trị: 25 ủy viên
Ban Bí thư: 7 ủy viên
Số Ủy viên Trung ương205 ủy viên và 172 dự khuyết

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất tổ chức ngày 25/10/2017, có nhiệm vụ bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trịBộ Chính trị. Đồng thời chịu trách nhiệm phê duyệt các ủy viên thuộc Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Trong đó tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 sẽ tổ chức năm 2018, chịu trách nhiệm đề cử các ứng viên vào các vị trí cấp cao Nhà nước.

Phiên họp toàn thể

sửa
Phiên họp toàn thể
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 25/10/2017 1 ngày Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thưChủ tịch Quân ủy Trung ương. Ủy ban Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên và Ban Bí thư gồm 7 ủy viên, với Vương Hỗ Ninh là Bí thư thứ nhất. Hội nghị đã thông qua thành viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương do phiên họp toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bầu chọn và Triệu Lạc Tế được bầu với vai trò Bí thư, đồng thời cũng bầu Tổng thư ký và một số Phó Bí thư của Ủy Kỷ Trung ương Trung Cộng.
2 18-19/01/2018 2 ngày Chương trình chính là thảo luận và nghiên cứu các đề xuất để sửa đổi một phần của hiến pháp.
3 26-28/02/2018 3 ngày Hội nghị thông qua danh sách dự kiến nhân sự lãnh đạo Nhà nước để trình lên Kỳ họp lần thứ nhất Nhân Đại Toàn quốc Khóa XIII và dự kiến nhân sự lãnh đạo Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) toàn quốc để trình lên Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Khóa XIII.
4 28-31/10/2019 4 ngày Hội nghị thảo luận và thông qua "Quyết định về những vấn đề quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan đến kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia". Tập Cận Bình đã phát biểu giải thích trước hội nghị toàn thể về dự thảo quyết định. Hội nghị toàn thể đã quyết định bầu hai ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là Mã Chính Vũ và Mã Vĩ Minh bổ sung làm ủy viên Trung ương Đảng. Phê chuẩn quyết định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về việc cho Lưu Sĩ Dư khai trừ lưu đảng kiểm tra 2 năm.
5 26-29/10/2020 4 ngày Hội nghị thảo luận và thông qua "Đề xuất của Ủy ban Trung ương Đảng về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn cho năm 2035". Hội nghị đưa ra các mục tiêu chính về xây dựng "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" và mục tiêu dài hạn về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.
6 8-11/11/2021 4 ngày Hội nghị đã thảo luận và thông qua "Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng", đồng thời xem xét và thông qua "Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng".
7 9-12/10/2022 4 ngày Hội nghị toàn thể thông qua việc tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XX vào ngày 16/10/2022. Thảo luận về dự thảo báo cáo của Trung ương Đảng khoá XIX trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự thảo Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (Sửa đổi) và báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá XIX tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phê chuẩn khai trừ khỏi Đảng Trương Kính Hoa, Phó Chính Hoa, Thẩm Đức Vịnh, Tiêu Á Khánh

Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương

sửa
STT Họ tên Chức vụ Đảng Nhà nước Ghi chú
1 Tập Cận Bình
(1953)
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
2 Lý Khắc Cường
(1955)
Thủ tướng Quốc vụ viện Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
3 Lật Chiến Thư
(1950)
Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc an Trung ương
4 Uông Dương
(1955)
Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trưởng tiểu ban điều phối công tác Tây Tạng, Tân Cương Trung ương
5 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo Kiến thiết văn minh, tình thần Trung ương
6 Triệu Lạc Tế
(1957)
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Trưởng tiểu ban lãnh đạo công tác thí điểm cải cách sâu sắc giám sát nhà nước Trung ương
7 Hàn Chính
(1954)
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Trưởng tiểu ban Lãnh đạo Công tác thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" Quốc gia
8 Đinh Tiết Tường
(1962)
Bí thư thứ hai Ban Bí thư
Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Bảo mật Trung ương
9 Dương Hiểu Độ
(1953)
Bí thư thứ ba Ban Bí thư
Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước
10 Trần Hi
(1953)
Bí thư thứ tư Ban Bí thư
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương
Viện trưởng Học viện Hành chính Quốc gia

Viện trưởng Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc
Viện trưởng Học viện Cán bộ Diên An Trung ương

11 Quách Thanh Côn
(1954)
Bí thư thứ năm Ban Bí thư
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Trị quốc bằng pháp luật toàn diện Trung ương
12 Hoàng Khôn Minh
(1956)
Bí thư thứ sáu Ban Bí thư
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
Trưởng tiểu ban Lãnh đạo Công tác Phát triển và cải cách thể chế văn hóa Trung ương
13 Vương Thần
(1950)
Phó Chủ tịch thứ nhất Nhân đại toàn quốc
14 Tôn Xuân Lan
(1950)
Phó Thủ tướng thứ hai Quốc vụ viện
15 Hồ Xuân Hoa
(1963)
Phó Thủ tướng thứ ba Quốc vụ viện
16 Lưu Hạc
(1952)
Phó Thủ tướng thứ tư Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kinh tế - Tài chính Trung ương
17 Hứa Kì Lượng
(1950)
Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương
18 Trương Hựu Hiệp
(1950)
Phó Chủ tịch thứ hai Quân ủy Trung ương
19 Dương Khiết Trì
(1950)
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương
20 Thái Kỳ
(1955)
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh
21 Lý Hồng Trung
(1956)
Bí thư Thành ủy Thiên Tân
22 Lý Cường
(1959)
Bí thư Thành ủy Thượng Hải
23 Trần Mẫn Nhĩ
(1960)
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh
23 Lý Hi
(1956)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
25 Trần Toàn Quốc
(1955)
Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương

Ban Bí thư Trung ương

sửa
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú
1 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị

Bí thư thứ nhất Ban Bí thư

2 Đinh Tiết Tường
(1962)
Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng

3 Dương Hiểu Độ
(1953)
Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước
4 Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương
Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương
5 Quách Thanh Côn
(1954)
Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương
6 Hoàng Khôn Minh
(1956)
Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
7 Vưu Quyền
(1954)
Trưởng ban Công tác Mặt trận thống nhất Trung ương

Các ban Đảng Trung ương

sửa
Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Cơ cấu Nhiệm kỳ Ghi chú
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Bí thư Triệu Lạc Tế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Tống Đào Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Triệu Lạc Tế Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-28/10/2017
4 ngày
Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-22/10/2022
4 năm, 360 ngày
Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Bí thư Mạnh Kiến Trụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18 25/10/2017-31/10/2017
6 ngày
Quách Thanh Côn Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
31/10/2017-22/10/2022
4 năm, 357 ngày
Ban Tuyên truyền Trung ương Trưởng ban Lưu Kỳ Bảo Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-30/10/2017
5 ngày
Hoàng Khôn Minh Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
30/10/2017-22/10/2022
4 năm, 358 ngày
Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Trưởng ban Tôn Xuân Lan Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-7/11/2017
13 ngày
Vưu Quyền Bí thư Trung ương Đảng 7/11/2017-22/10/2022
4 năm, 350 ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Lật Chiến Thư Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-30/10/2017
5 ngày
Đinh Tiết Tường Ủy viên Bộ Chính trị 30/10/2017-22/10/2022
4 năm, 358 ngày

Cơ quan trực thuộc

sửa
Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Trung Quốc Chủ nhiệm Vương Hỗ Ninh Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-29/10/2020
3 năm, 4 ngày
Giang Kim Quyền Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 29/10/2020-22/10/2022
1 năm, 359 ngày
Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan Chủ nhiệm Trương Chí Quân Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18 25/10/2017-19/3/2018
145 ngày
Lưu Kết Nhất Ủy viên Trung ương Đảng 19/03/2018-22/10/2022
4 năm, 218 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương Chủ nhiệm Lưu Hạc Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Công tác Ngoại sự Trung ương Chủ nhiệm Dương Khiết Trì Ủy viên Bộ Chính trị 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Văn phòng Quốc Vụ viện Chủ nhiệm Dương Tinh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 18 25/10/2017-24/02/2018
122 ngày
Tiêu Tiệp Ủy viên Trung ương Đảng 24/02/2018-22/10/2022
4 năm, 241 ngày
Văn phòng Thông tin Quốc tế Chủ nhiệm Từ Lân Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia Trung ương Chủ nhiệm Lật Chiến Thư Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Văn phòng Ủy ban Công tác cơ quan trực thuộc Trung ương Chủ nhiệm Đinh Tiết Tường Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 30/10/2017-22/10/2022
4 năm, 358 ngày
Văn phòng Ủy ban Công tác cơ quan Quốc gia Trung ương Chủ nhiệm Tiêu Tiệp Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Chủ nhiệm Trương Kỉ Nam Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày

Các tổ chức trực thuộc

sửa
Các tổ chức trực thuộc Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Biên dịch Trung ương Trưởng ban Cổ Cao Kiến 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Chủ tịch Lãnh Dung Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Chủ nhiệm Khúc Thanh Sơn Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Trường Đảng Trung ương Hiệu trưởng Lưu Vân Sơn Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 25/10/2017-28/10/2017
3 ngày
Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-22/10/2022
4 năm, 360 ngày
Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc Viện trưởng Trần Hi Ủy viên Bộ Chính trị 28/10/2017-22/10/2022
4 năm, 360 ngày
Học viện Cán bộ Tỉnh Cương Sơn Trung ương
Học viện Cán bộ Diên An Trung ương
Học viện Chủ nghĩa xã hội Trung Quốc Viện trưởng Nghiêm Tuyển Kì 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Quang Minh Nhật báo Tổng biên tập Trương Chính 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày
Nhân dân Nhật báo Xã trưởng Dương Chấn Võ Ủy viên Trung ương Đảng 25/10/2017-12/4/2018
169 ngày
Lý Bảo Thiện 12/4/2018-22/10/2022
4 năm, 194 ngày
Cầu Thị Tạp chí Xã trưởng Lý Tiệp 25/10/2017-22/10/2022
4 năm, 363 ngày

Ủy viên Trung ương Đảng

sửa

      Ủy viên Bộ Chính trị       Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị       Ủy viên Ban Bí thư       Ủy viên Trung ương Đảng       Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Ất Hiểu Quang Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Quân ủy Trung ương Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Quân ủy Trung ương 10/2017-8/2021
2 Đinh Lai Hàng Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-8/2021
3 Đinh Học Đông Phó Tổng thư ký Quốc vụ viện Phó Tổng thư ký Thường vụ Quốc vụ viện 5/2018-10/2022
4 Đinh Tiết Tường Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 10/2017-10/2022
5 Vu Vĩ Quốc Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến 10/2017-11/2020 Nghỉ hưu
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 10/2017-1/2018
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Phúc Kiến 1/2018-1/2021
6 Vu Trung Phúc Chính ủy Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-1/2022 Nghỉ hưu
7 Vạn Lập Tuấn Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc 10/2017-10/2022
8 Tập Cận Bình Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước
10/2017-10/2022
9 Mã Biểu Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc 10/2017-10/2022 Người Tráng
10 Mã Hưng Thụy[1] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông 10/2017- 12/2021
Bí thư Khu ủy Tân Cương
Bí thư thứ nhất, Chính ủy thứ nhất Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương
12/2021-10/2022
11 Vương Ninh Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 10/2017-12/2020 Nghỉ hưu
12 Vương Quân Cục trưởng Tổng cục Thuế vụ Quốc gia Cục trưởng Tổng cục Thuế vụ Quốc gia 10/2017-10/2022
13 Vương Dũng Ủy viên Quốc vụ viện Ủy viên Quốc vụ viện 10/2017-10/2022
14 Vương Thần Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Phó Chủ tịch thứ nhất Nhân đại toàn quốc 3/2018-10/2022
15 Vương Nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ủy viên Quốc vụ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
3/2018-10/2022
16 Vương Tiểu Hồng Thứ trưởng Bộ Công an
Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Bắc Kinh
Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh
Thứ trưởng Bộ Công an 1/2018-6/2022
Cục trưởng Cục Công an Thành phố Bắc Kinh 10/2017-4/2020
Bộ trưởng Bộ Công an 6/2022-10/2022
17 Vương Ngọc Phổ Cục trưởng Tổng cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp 3/2018-12/2020 Mất khi đang tại nhiệm
18 Vương Chính Vĩ Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Phó Chủ tịch Chính hiêp Toàn quốc 10/2017-10/2022 Người Hồi
19 Vương Đông Minh Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc
Chủ tịch Tổng Công đoàn toàn quốc Trung Hoa
3/2018-10/2022
20 Vương Đông Phong Thị trưởng thành phố Thiên Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc 10/2017-4/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 4/2022-10/2022
21 Vương Nhĩ Thừa Phó Chủ tịch Quỹ An sinh xã hội toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế và Xã hội, Chính hiệp toàn quốc 11/2020-10/2022
22 Vương Chí Dân Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hồng Kông thường trú Chính phủ Trung ương Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc 1/2020-5/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 6/2022-10/2022
23 Vương Chí Cương Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ 3/2018-10/2022
24 Vương Hỗ Ninh Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng 10/2017-10/2020
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư 10/2017-10/2022
25 Vương Quốc Sinh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 3/2018-6/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Xã hội Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 6/2021-10/2022
26 Vương Kiến Quân[2] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải 10/2017-8/2018
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 3/2018- 3/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Xã hội Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 3/2022-10/2022
27 Vương Kiến Vũ Chính ủy Quân khu Tây Tạng Chính ủy Chiến khu Nam Bộ 12/2018-10/2022
28 Vương Hiểu Đông[3] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Bắc Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc 10/2017-5/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2021-10/2022
29 Vương Hiểu Huy Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương
Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương
Cục trưởng Cục Điện ảnh Quốc gia
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban lãnh đạo xây dựng văn minh tinh thần Trung ương
3/2018-4/2022
Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên 4/2022-10/2022
30 Vương Gia Thắng Chính ủy Quân chủng Tên lửa Chiến lược Chính ủy Quân chủng Tên lửa Chiến lược 10/2017-7/2020 Nghỉ hưu
31 Vương Mông Huy Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc 4/2022-10/2022
32 Vưu Quyền Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương 11/2017-10/2022
33 Xa Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Chiết Giang
Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Chiết Giang
10/2017-8/2020
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Tư pháp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc 8/2020-10/2022
34 Doãn Lực[4] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên 10/2017-12/2020
Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến 12/2020-10/2022
35 Bayanqolu Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ tài nguyên môi trường Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 12/2020-10/2022 Người Mông Cổ
36 Bagatur Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia
Phó Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia
10/2017-12/2020 Người Mông Cổ
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-10/2022
37 Arken Imirbaki Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 10/2017-10/2022 Người Duy Ngô Nhĩ
38 Thạch Thái Phong Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Cổ 10/2019-4/2022
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc 5/2022-10/2022
39 Bố Tiểu Lâm[5] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Nội Mông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên Môi trường Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 8/2021-10/2022 nữ
Người Mông Cổ
40 Lư Triển Công Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 10/2017-10/2022
41 Bạch Xuân Lễ Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân Đại Toàn quốc 3/2018-12/2020 Người Mãn
42 Cát Bỉnh Hiên Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 10/2017-10/2022
43 Tất Tỉnh Tuyền Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Thực phẩm Quốc gia Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia 3/2018-8/2018
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc 8/2020-10/2022
44 Khúc Thanh Sơn Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng 3/2018-4/2019
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng 4/2019-10/2022
45 Chu Sinh Lĩnh Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Quân khu Trung bộ 4/2019-10/2022
46 Lưu Kì Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 3/2018-10/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ tài nguyên môi trường Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 10/2021-10/2022
47 Lưu Lôi Chính ủy Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-1/2022
48 Lưu Hạc Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương 10/2017-10/2022
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-10/2022
49 Lưu Sĩ Dư Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Cung ứng và Tiếp thị toàn Trung Quốc 1/2019-5/2019 Miễn nhiệm điều tra
50 Lưu Vạn Long Tư lệnh Quân khu Tân Cương Tư lệnh Quân khu Tân Cương 10/2017-4/2021
51 Lưu Kì Bảo Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương 10/2017-10/2022
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-10/2022
52 Lưu Quốc Trung[6] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây 1/2018-7/2020
Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 7/2020-10/2022
53 Lưu Quốc Trị Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quân ủy Trung ương 10/2017-1/2021
54 Lưu Kim Quốc Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương 10/2017-10/2022
55 Lưu Kết Nhất Phó Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan 3/2018-10/2022
56 Lưu Chấn Lập Tham mưu trưởng Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 6/2021-10/2022
57 Lưu Gia Nghĩa Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 9/2021-10/2022
58 Lưu Tứ Quý Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 11/2020-10/2022
59 Lưu Việt Quân Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Xã hội Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 12/2019-10/2022
60 Che Dalha[7] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022 Người Tạng
61 An Triệu Khánh Chính ủy Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Chính ủy Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022 Người Tích Bá
62 Hứa Cần[8] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang 10/2021-10/2022
63 Hứa Hựu Thanh Bí thư Đảng bộ kiêm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện 3/2018-10/2020
Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng 3/2018-10/2022
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2022-10/2022
64 Hứa Đạt Triết[9] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 11/2020-10/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022
65 Hứa Kì Lượng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
66 Nguyễn Thành Phát[10] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam 11/2020-10/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Xã hội Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022
67 Tôn Chí Cương Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 12/2020-10/2022
68 Tôn Kim Long Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Thứ trưởng Bộ Môi trường và Sinh thái 4/2020-10/2022
69 Tôn Thiệu Sính Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh 3/2018-6/2022
Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông 4/2022-10/2022
70 Tôn Xuân Lan Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương 10/2017- 11/2017 nữ
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-10/2022
71 Đỗ Gia Hào Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 12/2020-10/2022
72 Lý Ngật Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Phó Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc 10/2017-10/2022
73 Lý Hi Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 10/2017-10/2022
74 Lý Bân Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Y tế Quốc gia Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-10/2022 nữ
Tổng thư ký Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 10/2020-10/2022
75 Lý Cường Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Bí thư Thành ủy Thượng Hải 10/2017-10/2022
76 Lý Cán Kiệt Bộ trưởng Bộ Môi trường Sinh thái Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông 4/2020-9/2021
Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông 9/2021-10/2022
77 Lý Tiểu Bằng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 10/2017-10/2022
78 Lý Phượng Bưu Tham mưu trưởng Chiến khu Trung bộ Quân Giải phóng Nhân dân Tham mưu trưởng Chiến khu Trung bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017- 4/2019
Tư lệnh Lực lượng Chi viện chiến lược 4/2019-7/2021
Chính ủy Chiến khu Tây Bộ 7/2021-10/2022
79 Lý Ngọc Phú Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lịch sử và Học tập Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 3/2021-10/2022
80 Lý Truyền Quảng Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân 12/2017-10/2022
81 Lý Kỉ Hằng Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Bộ trưởng Bộ Dân chính 10/2019-2/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Nông thôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 2/2022-10/2022
82 Lý Khắc Cường Tổng lý Quốc vụ viện Tổng lý Quốc vụ viện 10/2017-10/2022
83 Lý Tác Thành Tham mưu trưởng Bộ Liên hiệp Tham mưu Quân ủy Trung ương Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
84 Lý Thượng Phúc Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
85 Lý Quốc Anh[11] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy Bộ trưởng Bộ Thủy lợi 2/2021-10/2022
86 Lý Kiều Minh Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Chiến khu Bắc Bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-9/2022
87 Lý Hiểu Hồng Bí thư Đảng bộ Viện Kỹ thuật Trung Quốc Viện trưởng Viện Kỹ thuật Trung Quốc 6/2018-10/2022
88 Lý Hồng Trung Bí thư Thành ủy Thiên Tân Bí thư Thành ủy Thiên Tân 10/2017-10/2022
89 Lý Cẩm Bân Bí thư Tỉnh ủy An Huy Phó chủ nhiệm Ủy ban Môi trường và Bảo vệ Tài nguyên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 10/2021-10/2022
90 Dương Học Quân Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-10/2022
91 Dương Khiết Trì Ủy viên Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Bí thư Tiểu ban Công tác lãnh đạo Đối ngoại Trung ương
Tổng Thư ký Tiểu ban Công tác Lãnh đạo với Đài Loan Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Bí thư Tiểu ban Công tác lãnh đạo Đối ngoại Trung ương
Tổng Thư ký Tiểu ban Công tác Lãnh đạo với Đài Loan Trung ương
10/2017-10/2022
92 Dương Chấn Võ Chủ tịch Nhân dân Nhật báo Tổng Thư ký Nhân Đại Toàn quốc 3/2018-10/2022
93 Dương Hiểu Độ Bộ trưởng Bộ Giám sát Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia 3/2018-10/2022
94 Tiêu Tiệp Bộ trưởng Bộ Tài chính Ủy viên Quốc vụ viện
Tổng Thư ký Quốc vụ viện
3/2018-10/2022
95 Tiêu Á Khánh Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 8/2020-9/2022 Cách chức điều tra
96 Ngô Xã Châu Chính ủy Chiến khu Tây bộ Quân Giải phóng Nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban Đại hội Nhân dân Toàn quốc 8/2021-10/2022
97 Ngô Anh Kiệt Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022
98 Ngô Chính Long[12] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 10/2021-10/2022
99 Khâu Học Cường Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân 5/2020-10/2022
100 Hà Bình Chính ủy Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-10/2022
101 Hà Lập Phong Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc
10/2017-10/2022
102 Ứng Dũng[13] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc 2/2020- 3/2022
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 4/2022-9/2022
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 9/2022-10/2022
103 Lãnh Dung Chủ tịch Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Đảng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn học và Lịch sử Đảng Trung ương Đảng 3/2018-4/2019
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 3/2018-10/2022
104 Uông Dương Phó Tổng lý Quốc vụ viện Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc 3/2018-10/2022
105 Uông Vĩnh Thanh Tổng Thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-10/2022
106 Thẩm Kim Long Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-8/2021
107 Thẩm Hiểu Minh[14] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hải Nam Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam 12/2020-10/2022
108 Thẩm Dược Dược Phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc
Phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc
10/2017-10/2022 nữ
109 Thẩm Đức Vịnh Phó Viện trưởng Pháp viện Tối cao Nhân dân Trung Quốc
Chánh án cấp nhất Trung Quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân 6/2018-6/2022 Tước đảng tịch
110 Hoài Tiến Bằng Bí thư Đảng bộ Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Giáo dục 8/2021-10/2022
111 Tống Đan Bí thư Ủy ban Chính pháp Quân ủy Trung ương Bí thư Ủy ban Chính pháp Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
112 Tống Đào Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2022-10/2022
113 Tống Tú Nham Bí thư thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2018-10/2022 nữ
114 Trương Quân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 3/2018-10/2022
115 Trương Hựu Hiệp Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
116 Trương Thăng Dân Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
117 Trương Khánh Vĩ Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 10/2021-10/2022
118 Trương Khánh Lê Tổng Thư ký Ủy ban Chính Hiệp Toàn quốc Phó Chủ tịch thứ nhất Chính Hiệp Toàn quốc 3/2018-10/2022
119 Trương Kỉ Nam Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương
Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội
3/2018-6/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc toàn quốc 6/2022-10/2022
120 Trương Quốc Thanh[15] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh 9/2020-10/2022
121 Trương Xuân Hiền Phó Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo kiến thiết Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác Điều phối Tân Cương Trung ương
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 3/2018-10/2022
122 Trương Hiểu Minh Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hongkong Macao Quốc vụ viện Phó Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hongkong Macao Quốc vụ viện 2/2020-6/2022
Phó Tổng Thư ký Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2022-10/2022
123 Trương Duệ Huỳnh Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 3/2022-10/2022
124 Lục Hạo Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hắc Long Giang Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên 3/2018-6/2022
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện 7/2022-10/2022
125 Trần Hi Phó Trưởng ban Thường vụ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng 10/2017-10/2022
126 Trần Vũ[16] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kinh tế Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 11/2020-10/2022 Người Tráng
127 Trần Hào Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 11/2020-10/2022
128 Trần Văn Thanh Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc gia Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc gia 10/2017-10/2022
129 Trần Cát Ninh[17] Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh 10/2017-10/2022
130 Trần Toàn Quốc Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Công tác nông thôn Trung ương Đảng 6/2022-10/2022
131 Trần Cầu Phát Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh 10/2017-10/2020 Người Miêu
Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2020-10/2022
132 Trần Bảo Sinh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Lịch sử và Học tập Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2021-10/2022
133 Trần Nhuận Nhi[18] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ 10/2019-3/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 4/2022-10/2022
134 Trần Mẫn Nhĩ Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bí thư Thành ủy Trùng Khánh 10/2017-10/2022
135 Nurlan Abelmanjen Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 10/2017-10/2022 Người Kazakh
136 Miêu Vu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Truyền thông Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2020-10/2022
137 Miêu Hoa Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 10/2017-10/2022
138 Cẩu Trọng Văn Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia
Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2022-10/2022
139 Phạm Kiêu Tuấn Chính ủy Chiến khu Bắc bộ Quân Giải phóng Nhân dân Chính ủy Chiến khu Bắc bộ Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-1/2022
140 Lâm Đạc Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc Phó chủ nhiệm Ủy ban Hoa kiều Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 3/2021-10/2022
141 Thượng Hoành Phó Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-10/2022
142 Kim Tráng Long Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Phát triển Hội nhập Dân sự-Quân sự Trung ương Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin 9/2022-10/2022
143 Chu Cường Viện trưởng Pháp viện Nhân dân tối cao Trung Quốc (Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao Trung Quốc) Viện trưởng Pháp viện Nhân dân tối cao Trung Quốc (Chánh án Toàn án Nhân dân Tối cao Trung Quốc) 10/2017-10/2022
144 Chu Á Ninh Tư lệnh binh chủng tên lửa Quân Giải phóng nhân dân Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Chiến lược 10/2017-1/2022
145 Trịnh Hòa Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Chính ủy Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân 8/2021-10/2022
146 Trịnh Vệ Bình Chính ủy Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 2/2021-10/2022
147 Trịnh Hiểu Tùng Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao 10/2017-10/2018 Mất khi đang tại nhiệm
148 Mạnh Tường Phong Phó Bí thư Ủy ban Cơ quan Công tác trực thuộc Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 10/2020-10/2022
149 Triệu Lạc Tế Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 10/2017-10/2022
150 Triệu Khắc Chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương Đảng 10/2017-11/2021
Ủy viên Quốc vụ viện
Bộ trưởng Bộ Công an
3/2018-6/2022
Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Đảng 3/2018-10/2022
151 Triệu Tông Kì Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ Quân ủy Trung ương Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 2/2021-10/2022
152 Hác Bằng Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện 5/2019-10/2022
153 Hồ Hòa Bình Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thiểm Tây Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 10/2017-7/2020
Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 8/2020-10/2022
154 Hồ Trạch Quân Tổng Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Trung Quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2020-10/2022 nữ
155 Hồ Xuân Hoa Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 10/2017
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2018-10/2022
156 Hàm Huy[19] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Phó chủ nhiệm Ủy ban Hoa kiều Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 6/2022-10/2022 nữ
Người Hồi
157 Chung Sơn Bộ trưởng Bộ Thương mại Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 12/2020-10/2022
158 Tín Xuân Ưng Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc 6/2022-10/2022 nữ
159 Hầu Kiến Quốc Cục trưởng Tổng cục Kiểm tra chất lượng Quốc gia Phó viện trưởng Học viện Khoa học Trung Quốc 3/2018-12/2020
Chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc 12/2020-10/2022
160 Lâu Cần Kiệm Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 10/2017-10/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022
161 Losang Jamcan Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng 10/2017-10/2022 Người Tạng
162 Lạc Huệ Ninh Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 11/2019-10/2022
Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông 1/2020-10/2022
163 Tần Sinh Tường Chính ủy Quân chủng Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Chính ủy Quân chủng Hải quân Quân Giải phóng nhân dân 10/2017-1/2022
164 Viên Gia Quân[20] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Chiết Giang Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang 9/2020-10/2022
165 Viên Dự Bách Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân giải phóng nhân dân Phó chủ tịch Ủy ban Xây dựng Xã hội Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 8/2021-10/2022
166 Viên Thự Hoành Bí thư Đảng bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Quốc vụ viện Thứ trưởng Bộ Tư pháp 3/2018-8/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Sức khỏe và Thể thao Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 9/2021-10/2022
167 Nhiếp Thần Tịch Cục trưởng Cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia 3/2018-6/2022
168 Lật Chiến Thư Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 10/2017-10/2022
169 Tiền Tiểu Thiên Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Văn học, Lịch sử và Học tập Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 9/2021-10/2022
170 Thiết Ngưng Chủ tịch Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật
Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc
Chủ tịch Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật
Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc
10/2017-10/2022 nữ
171 Nghê Nhạc Phong Phó Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Trung Quốc Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Trung Quốc 3/2018-5/2022
Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc 5/2022-10/2022
172 Từ Lân Chủ nhiệm Văn phòng Tin tức Internet Quốc vụ viện Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia 6/2022-10/2022
173 Từ Nhạc Giang Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc
Phó Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương
Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc
Phó Trưởng ban Mặt trận thống nhất Trung ương
10/2017-10/2022
174 Từ An Tường Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân 2/2018-3/2021
175 Cao Tân Tư lệnh Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Bộ trưởng Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương 8/2019-10/2022
176 Quách Thanh Côn Bộ trưởng Bộ Công an Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương 10/2017-10/2022
177 Quách Thụ Thanh Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban quản lý ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc 3/2019-10/2022
178 Đường Nhân Kiện[21] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Cam Túc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 12/2020-10/2022
179 Hoàng Minh Thứ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp 4/2021-9/2022
180 Hoàng Thủ Hoành Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện 10/2017-10/2022
181 Hoàng Khôn Minh Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương
10/2017-10/2022
182 Hoàng Thụ Hiền Bộ trưởng Bộ Dân Chính Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 10/2019-10/2022
183 Tào Kiến Minh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 3/2018-10/2022
184 Cung Chính[22] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải 4/2020-10/2022
185 Thịnh Bân Trưởng ban Ban Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương Trưởng ban Ban Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương 10/2017-12/2021
186 Shohrat Zakir[23] Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Phó Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 10/2021-10/2022 Người Duy Ngô Nhĩ
187 Ngạc Cánh Bình Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kiến thiết Công trình Điều nước Bắc Nam Quốc vụ viện Bộ trưởng Bộ Thủy lợi
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Kiến thiết Công trình Điều nước Bắc Nam Quốc vụ viện
3/2018-3/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 3/2021-10/2022
188 Lộc Tâm Xã Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 10/2017-10/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 10/2021-10/2022
189 Kham Di Cầm[24] Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu 10/2020-10/2022 nữ
Người Bạch
190 Bành Thanh Hoa Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên 3/2018-4/2022
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 6/2022-10/2022
191 Tưởng Siêu Lương Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và Nông thôn Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 10/2020-10/2022
192 Hàn Chính Bí thư Thành ủy Thượng Hải Bí thư Thành ủy Thượng Hải 10/2017
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện 3/2018-10/2022
193 Hàn Vệ Quốc Tư lệnh Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 8/2021-10/2022
194 Hàn Trường Phú Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 3/2021-10/2022
195 Phó Chánh Hoa Thứ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Tư pháp 3/2018-4/2020 Tước đảng tịch
196 Tạ Phục Chiêm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc 3/2018-5/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2022-10/2022
197 Lâu Dương Sinh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Tây Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây 11/2019-6/2021
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 6/2021-10/2022
198 Thái Kỳ Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Bí thư Thành ủy Bắc Kinh 10/2017-10/2022
199 Thái Danh Chiếu Bí thư Đảng ủy Tân Hoa xã Pphó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Sức khỏe và Thể thao Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 11/2020-10/2022
200 Lạc Thụ Cương Bộ trưởng Bộ Văn hóa Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 3/2018-8/2020
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Văn học, Lịch sử và Nghiên cứu Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 8/2020-10/2022
201 Lê Hỏa Huy Trưởng ban Ban Quản lý Huấn luyện Quân ủy Trung ương Trưởng ban Ban Quản lý Huấn luyện Quân ủy Trung ương 10/2017-12/2021
202 Phan Lập Cương Phó Tổng thư ký Chính Hiệp Toàn quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Tài nguyên và Môi trường Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 9/2021-10/2022
203 Mục Hồng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc
10/2017-10/2022
204 Ngụy Phượng Hòa Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Chiến lược Ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc 10/2017-10/2022
Ủy viên Quốc vụ viện
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3/2018-10/2022
205 Mã Chính Vũ Chủ tịch Tập đoàn Quản lý Tài sản Dung Thông Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn Quản lý Tài sản Dung Thông Trung Quốc 10/2019-10/2022 Bầu bổ sung
205 Mã Vĩ Minh Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc 10/2019-10/2022 Bầu bổ sung

Ủy viên Dự khuyết Trung ương

sửa
STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Mã Chính Vũ Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cổ phần Thông Thành Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cổ phần Thông Thành Trung Quốc 10/2017-10/2019 Trở thành Ủy viên Trung ương Đảng
2 Mã Vĩ Minh Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-10/2019 Trở thành Ủy viên Trung ương Đảng
3 Mã Quốc Cường Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Sẳt thép Bảo Vũ Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Sẳt thép Bảo Vũ Trung Quốc 10/2017-6/2018 Người Hồi
Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Hồ Bắc
Bí thư Thành ủy Vũ Hán
3/2018-2/2020
Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tỉnh Hồ Bắc 1/2022-10/2022
4 Vương Ninh Bí thư Thành ủy Phúc Châu Bí thư Thành ủy Phúc Châu 10/2017-7/2020
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phúc Kiến 5/2018-7/2020
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 7/2020-10/2021
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam 10/2021-10/2022
5 Vương Vĩnh Khang Bí thư Thành ủy Tây An Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang 3/2019-1/2022
Chủ tịch Ủy bản Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang 1/2022-10/2022
6 Vương Vĩ Trung Bí thư Thành ủy Thâm Quyến Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông 1/2022-10/2022
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Đông 12/2018-12/2021
7 Vương Húc Đông Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện nghiên cứu Hoàng Đôn Giám đốc Viện Bảo Tàng Cố cung 4/2019-10/2022
8 Vương Tú Bân Quân đoàn trưởng Quân đoàn 80 Tham mưu trưởng Chiến khu Đông bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 4/2019-6/2021
Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 6/2021-10/2022
9 Vương Quân Chính Bí thư Thành ủy Trường Xuân Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu ủy Tân Cương 2/2019-9/2020
Bí thư Binh đoàn Xây dựng và Kiến thiết Tân Cương 9/2020-10/2021
Bí thư Khu ủy Tây Tạng 10/2021-10/2022
10 Vương Xuân Ninh Tư lệnh Khu phòng vệ Bắc Kinh Tham mưu trưởng Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc 4/2020-12/2020
Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc 12/2020-10/2022
11 Phùng Kiến Hoa Chủ nhiệm cục Chính trị lực lượng chi viện chiến lược Chủ nhiệm cục Chính trị lực lượng chi viện chiến lược 10/2017-12/2021
12 Qumu Shiha Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Nông thôn Tỉnh ủy Tứ Xuyên Bí thư Ủy ban Công tác các Cơ quan Tỉnh ủy Tứ Xuyên 11/2018-2/2021 Người Lô Lô
Phó chủ tịch Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Tứ Xuyên 2/2021-10/2022
13 Nhậm Học Phong Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Đông Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trùng Khánh 10/2018-10/2019 Mất khi đang tại nhiệm
14 Lưu Ninh Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải
Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Thanh Hải
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải 10/2018-7/2020
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh 7/2020-10/2021
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây 10/2021-10/2022
15 Lưu Phát Khánh Tư lệnh Hàng không Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tư lệnh Lục quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2018-12/2021
Trưởng ban Ban Động viên Quốc phòng Quân ủy Trung ương 12/2021-10/2022
16 Lưu Hiểu Khải Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu 10/2017- 11/2018 Người H'Mông
Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quý Châu 1/2018-10/2022
17 Nghiêm Kim Hải Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải
Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hải
10/2017-10/2022 Người Tạng
Phó Bí thư Khu ủy Tây Tạng 7/2020-10/2022
Bí thư Thành ủy Lhasa 1/2021-11/2021
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng 1/2022-10/2022
18 Nghiêm Thực Thiền Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Huy Ủy viên Thường vụ Khu ủy Quảng Tây
Phó chủ tịch Chính phủ Nhân dân khu tự trị người Tráng Quảng Tây
7/2018-3/2020 nữ
Phó Giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Ma Cao 3/2020-10/2022
19 Lý Quần Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 3/2018-3/2021
Cục trưởng Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia 3/2021-10/2022
20 Lý Cảnh Hạo Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Cát Lâm Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Cát Lâm 10/2021-10/2022 Người Triều Tiên
21 Dương Ninh Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Vân Nam Phó cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia 10/2018-5/2022 nữ
Người Bạch
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Vân Nam 5/2022-10/2022
22 Dương Vĩ Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kĩ thuật công nghiệp hàng không Trung Quốc
Phó viện trưởng viện nghiên cứu hàng không Trung Quốc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kĩ thuật công nghiệp hàng không Trung Quốc
Phó viện trưởng viện nghiên cứu hàng không Trung Quốc
10/2017-10/2022
23 Tiếu Oanh Tử Trưởng ban Tuyên truyên Tỉnh ủy Hải Nam Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Hải Nam 1/2022-10/2022 nữ
Người Tráng
24 Ngô Cường Giám đốc Ủy ban Thông tin và Kinh tế tỉnh Quý Châu Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu 1/2018-8/2021 Người Động
Tổng thư ký Tỉnh ủy Quý Châu

Bí thư Thành ủy Tất Tiết

8/2021-5/2022
Phó Tỉnh trưởng thường trực Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu 5/2022-10/2022
25 Ngô Tồn Vinh Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
Viện trưởng Học viện hành chính Trùng Khánh
Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
Viện trưởng Học viện hành chính Trùng Khánh
10/2017-1/2021
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Trùng Khánh 1/2021-5/2022
Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố Trùng Khánh 1/2022-10/2022
26 Ngô Kiệt Minh Chính ủy Đại học Quốc phòng Chính ủy Đại học Quốc phòng 10/2017-8/2021
27 Ngô Thăng Hoa Phó Bí thư Châu ủy Kiềm Nam
Châu trưởng Chính phủ nhân dân Châu tự trị dân tộc Miêu, Bố Y Kiềm Nam
Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu 10/2020-5/2022 Người Bố Y
Bí thư Thành ủy Tất Tiết 5/2022-10/2022
28 Trâu Minh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đông Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương 1/2019-10/2022
29 Thẩm Xuân Diệu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Pháp chế Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Luật cơ bản đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Trung Quốc
Chủ nhiệm Ủy ban Luật cơ bản đặc khu hành chính Ma Cao thuộc Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Trung Quốc
3/2018-10/2022
30 Tống Quốc Quyền Bí thư Thành ủy Hợp Phì Phó Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh An Huy 5/2020-10/2022
31 Trương Quảng Quân Hiệu trưởng Đại học Đông Nam Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 11/2021-10/2022
32 Trương Ngọc Trác Bí thư Khu ủy Tân Hải - Thiên Tân Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc 1/2020-7/2021
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc 8/2021-10/2022
33 Trương Chí Phân Chủ nhiệm Trung tâm Khởi động Vệ tinh Tửu Tuyền Chủ nhiệm Trung tâm Khởi động Vệ tinh Tửu Tuyền 10/2017-10/2022
34 Trương Chấn Trung Phó Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Quân đội Giải phóng Nhân dân Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy Trung ương 3/2022-10/2022
35 Trương Kính Hoa Bí thư Thành ủy Nam Kinh Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Giang Tô 2/2021-11/2021 Tước đảng tịch do vi phạm tham nhũng
Phó bí thư Đảng bộ Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Giang Tô 11/2021-5/2022
36 Trần Cương Phó Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Hà Bắc

Bí thư Khu ủy Hùng An Tân

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc

Bí thư Khu ủy Hùng An Tân

10/2020-12/2020
Phó Chủ tịch, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư của Tổng Công hội Trung Quốc 12/2020-10/2022
37 Trần Nhất Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Bắc
Bí thư Thành ủy Vũ Hán
Tổng thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương 3/2018-10/2022
38 Trần Hải Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh Hắc Long Giang 1/2022-10/2022
39 Lâm Thiếu Xuân Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông Phó bí thư Thường trực Khu ủy Nội Mông 3/2019-11/2021
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị Nội Mông 1/2022-10/2022
40 Hàng Nghĩa Hồng Bí thư Đảng ủy Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc Bí thư Đảng ủy Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-10/2022
41 Âu Dương Hiểu Bình Viện trưởng Học viện Công trình và Tài liệu Khoa học Đại học Tương Đàm Viện trưởng Học viện Công trình và Tài liệu Khoa học Đại học Tương Đàm 10/2017-10/2022
42 Norbu Dondrup Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân khu tự trị Tây Tạng 1/2021-10/2022 Người Tạng
43 La Hồng Giang Châu trưởng Châu tự trị người Thái Tây Song Bản Nạp Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam 3/2021-10/2022 Người Thái
44 La Thanh Vũ Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Tây 1/2022-10/2022
45 Kim Đông Hàn Hiệu trưởng Đại học Thượng Hải Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân 5/2019-10/2022
46 Chu Ba Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Liêu Ninh 2/2019-1/2021
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Liêu Ninh 1/2021-10/2022
47 Chu Kỳ Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Phó chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc 10/2017-10/2022
48 Chu Nãi Tường Bí thư Thành ủy Tô Châu Chủ tịch Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc 9/2019-10/2021
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông 10/2021-10/2022
49 Quan Khánh Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc 10/2017-9/2019 Mất khi đang tại nhiệm (3/2020)
50 Triệu Ngọc Phái Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Trung Quốc 5/2021-10/2022
51 Triệu Ái Minh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tây Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Quốc vụ viện 2/2019-11/2021 nữ
52 Triệu Đức Minh Trưởng ban Ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Quảng Tây Bí thư Thành ủy Quý Duơng 4/2018-9/2021 người Dao
Trưởng ban Ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Quý Châu 9/2021-5/2022
Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Quý Châu 1/2022-10/2022
53 Hác Bình Bí thư Đảng bộ Đại học Bắc Kinh Hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh 10/2018-6/2022
54 Hồ Văn Dung Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Thượng Hải 12/2020-10/2022
55 Hồ Hoành Hoa Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Chính phủ nhân dân tỉnh Hồ Nam
Bí thư Thành ủy Trường Sa
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thiểm Tây 10/2020-12/2021
Thị trưởng Chính quyền Nhân dân Thành phố Trùng Kháhh 12/2021-10/2022
56 Đoàn Xuân Hoa Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thiên Tân Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Thiên Tân 1/2018-10/2022
57 Vũ Quang Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Phó Chính ủy Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 7/2018-12/2021
58 Khương Chí Cương Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ
Bí thư Thành ủy Ngân Xuyên
Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ
Bí thư Thành ủy Ngân Xuyên
10/2017-1/2021
59 Hạ Đông Phong Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại Máy bay Trung Quốc Chủ tịch HĐQT kiêm Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH Thương mại Máy bay Trung Quốc 10/2017-10/2022
60 Hạ Quân Khoa Bí thư Trung ương Đoàn
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Hoa
Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc 6/2018-10/2022
61 Cổ Ngọc Mai Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hắc Long Giang 2/2019-5/2022 nữ
Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn tỉnh Hắc Long Giang 1/2022-10/2022
62 Từ Trung Ba Chính ủy Chiến khu Tây bộ Chính ủy lực lượng bảo đảm liên hợp hậu cần Quân ủy Trung ương 6/2018-7/2020
Chính ủy Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân 7/2020-10/2022
63 Từ Hải Vinh Bí thư Thành ủy Urumqi Bí thư Thành ủy Nam Ninh 10/2021-4/2022
Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Sơn Đông 4/2022-10/2022
64 Từ Tân Vinh Bí thư Thành ủy Diên An Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Thiểm Tây 1/2021-1/2022
chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Thiểm Tây 1/2022-10/2022
65 Cao Quảng Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cát Lâm Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Cát Lâm 1/2022-10/2022
66 Quách Đông Minh Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Đại Liên Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh 11/2018-10/2022
67 Đường Nhất Quân[25] Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Bộ trưởng Bộ Tư pháp 4/2020-10/2022
68 Đường Đăng Kiệt[26] Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Truyền thông Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 1/2018-7/2020
Bộ trưởng Bộ Dân chính 2/2022-10/2022
Phó Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia 7/2020-2/2022
69 Hoàng Dân Cường Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc 10/2017-10/2022
70 Hoàng Quốc Hiển Tư lệnh Không quân Chiến khu Đông bộ Tư lệnh Không quân Chiến khu Đông bộ 10/2017-6/2021
71 Hoàng Lị Tân Phó Tỉnh ủy Thường trực Giang Tô Phó Tỉnh ủy Thường trực Giang Tô
Chủ tịch Chính Hiệp Giang Tô
1/2018-1/2022 nữ
Chủ tịch Chính Hiệp Chiết Giang 1/2022-10/2022
72 Hoàng Hiểu Vi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Tây Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Tây kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây 1/2018-8/2018 nữ
Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc 8/2018-10/2022
73 Tào Kiến Quốc Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Trung Quốc Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Trung Quốc 10/2017-10/2022
74 Thường Đinh Cầu Phó Tư lệnh Chiến khu Nam bộ Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Quân ủy Trung ương 12/2017-8/2021
Tư lệnh Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 8/2021-10/2022
75 Thôi Ngọc Trung Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải kiêm Tư lệnh Binh đoàn Không quân Hạm đội Đông Hải Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Hải quân 4/2020-12/2020
Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ 12/2020-6/2021
Phó Tư lệnh Lực lượng Hải quân 6/2021-10/2022
76 Ma Chấn Quân Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Phó Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân 10/2017-3/2021
77 Lương Điền Canh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Bắc Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Hà Bắc 1/2020-10/2022
78 Khấu Vĩ Tổng giám đốc Tổng công ty lưới điện Quốc gia Chủ tịch Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc 1/2020-10/2022 Người Bạch
79 Bành Kim Huy Phó Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam 1/2018-12/2020 Người Lô Lô
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Nam 10/2018-12/2020
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh 12/2020-5/2022
Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng 5/2022-10/2022
80 Trình Liên Nguyên Bí thư Thành ủy Côn Minh Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Vân Nam 1/2022-10/2022
81 Phó Hưng Quốc Cục trưởng Cục Công vụ Quốc gia Cục trưởng Cục Công vụ Quốc gia 10/2017-7/2022
82 Tạ Xuân Đào Phó Tổng thư ký Viện Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc Phó Hiệu trưởng Học viện Chính trị Quốc gia 6/2022-10/2022
83 Lam Thiên Lập Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Choang Quảng Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Quảng Tây 1/2018-10/2020 Người Tráng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 10/2020-10/2022
84 Thái Kiếm Giang Bí thư Đảng bộ kiêm Tổng công ty Hàng không Trung Quốc
Chủ tịch Air China
Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Quản lý giao thông không lưu Trung ương Trung Quốc 10/2020-10/2022
85 Bùi Kim Giai Bí thư Thành ủy Hạ Môn Phó chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan Trung ương Đảng
Phó Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện
11/2018-6/2022
Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh 6/2022-10/2022
86 Đàm Tác Quân Bí thư Thành ủy Đại Liên Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện 6/2021-10/2022
87 Đái Hậu Lương Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá dầu Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc 1/2020-10/2022
Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc 5/2018-1/2020
88 Vu Thiệu Lương Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Bắc Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thượng Hải 7/2018-12/2020
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thượng Hải

Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành ủy Thượng Hải

10/2020-2/2022
Tổng biên tập Nhân dân nhật báo 2/2022-10/2022
89 Mã Thuận Thanh Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân 3/2018-1/2022 người Hồi
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố Thiên Tân 2/2022-10/2022
90 Vương Hoành Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia Cục trưởng Cục Hải dương Quốc gia 10/2017-10/2022
91 Vương Triệu Lực Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang 1/2022-10/2022
92 Vương Kinh Thanh Phó Chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Y tế và Thể thao Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 6/2021-10/2022
93 Vương Hiểu Vân Chủ tịch China Mobile Chủ tịch China Mobile 10/2017-10/2022 nữ
94 Vương Ân Đông Phó giám đốc Ủy ban chuyên trách Điện toán đám mây Trung Quốc Viện Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Phó giám đốc Ủy ban chuyên trách Điện toán đám mây Trung Quốc Viện Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc 10/2017-10/2022
95 Phương Hướng Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc 10/2017-12/2020
96 Khổng Xương Sinh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 7/2021-11/2021
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tỉnh Hà Nam 1/2022-10/2022
97 Đặng Tiểu Cương Hiệu trưởng Đại học Công nghệ Quốc phòng Phó chủ tịch Học viện Khoa học Quân sự 12/2019-10/2022
98 Erkin Tuniyaz Phó Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Chủ tịch Chính phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ 1/2022-10/2022 Người Duy Ngô Nhĩ
99 Thạch Chính Lộ Phó Tư lệnh Chiến khu Bắc bộ Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc bộ 12/2020-10/2022
100 Thân Trường Vũ Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Nhà nước Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Nhà nước 10/2017-10/2022
101 Phùng Chính Lâm Cục trưởng cục hàng không dân dụng Trung Quốc Cục trưởng cục hàng không dân dụng Trung Quốc 10/2017-7/2022
102 Lã Quân Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý dự trữ lương thực Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn Ngũ cốc, Dầu và Thực phẩm Trung Quốc 7/2018-10/2022
103 Lí Giai Phó bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Phó bí thư Khu ủy Khu tự trị kiêm Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Nội Mông 1/2018-1/2019 Miễn nhiệm do vi phạm điều lệ Đảng
Chủ tịch Chính Hiệp Sơn Tây 1/2019-8/2022
104 Lý Ngọc Siêu Phó Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Tham mưu trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược 4/2020-1/2022
Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược 1/2022-10/2022
105 Lí Hiểu Ba Chủ tịch tập đoàn sắt thép Thái Nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Sơn Tây 1/2018-10/2022
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Thái Nguyên 1/2019-10/2020
106 Dương Quang Dược Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 10/2017-6/2021 Người Naxi
107 Ngô Triều Huy Hiệu trưởng Đại học Chiết Giang Hiệu trưởng Đại học Chiết Giang 10/2017-10/2022
108 Hà Nhã Linh Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc Viện sĩ Học viện Khoa học Trung Quốc 10/2017-10/2022 nữ
109 Trương Công Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Phó bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc 10/2018-8/2020
Cục trưởng Cục Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường 8/2020-6/2022
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân 5/2022-10/2022
110 Trương Giang Đinh Bí thư Thành ủy Thanh Đảo Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Sơn Đông 1/2019-4/2022
Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông 1/2022-10/2022
111 Trương Phúc Hải Cục trưởng Cục Xuất bản phát hành Ngoại văn Trung Quốc Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Liêu Ninh 5/2018-5/2020
Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quảng Đông 5/2020-3/2021
Tổng thư ký Tỉnh ủy Quảng Đông 7/2020-6/2022
Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Đông 11/2021-10/2022
112 Trần Húc Bí thư Đảng bộ Đại học Thanh Hoa Chủ nhiệm Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện 6/2022-10/2022 nữ
113 Trần Tứ Thanh Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc 4/2019-10/2022
114 Phạm Nhuệ Bình Bí thư Thành ủy Thành Đô Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Cát Lâm 8/2021-6/2022
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội nhân dân tỉnh Cát Lâm 7/2022-10/2022
115 Dịch Cương Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 3/2018-10/2022
116 Dịch Hội Mãn Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc 1/2019-10/2022
117 Dịch Luyện Hồng[27] Bí thư Thành ủy Thẩm Dương Bí thư Thành ủy Thẩm Dương 10/2017- 7/2018
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Liêu Ninh 5/2018-7/2018
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây 8/2018-10/2021
Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 10/2021-10/2022
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tỉnh Giang Tây 1/2022-10/2022
118 Triệu Hoan Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch 3/2018-9/2018
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc
119 Triệu Nhất Đức Bí thư Thành ủy Hàng Châu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Bắc 3/2018-10/2022
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 7/2020-10/2022
Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Thiểm Tây 8/2020-10/2022
120 Chung Đăng Hoa Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục 2/2019-10/2022
121 Tín Trường Tinh Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy 10/2017-7/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 7/2020-3/2022
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải 8/2020-3/2022
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 3/2022-10/2022
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Thanh Hải 5/2022-10/2022
122 Thi Tiểu Lâm Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Thành ủy Thượng Hải Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Giang Tây 5/2018-8/2021 nữ
Bí thư Thành ủy Thành Đô 8/2021-10/2022
123 Tiền Trí Dân Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Nguyên tử Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn đầu tư điện quốc gia Trung Quốc 1/2018-10/2022
124 Quách Minh Nghĩa Phó Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc Phó Chủ tịch Liên đoàn Công đoàn toàn Trung Quốc 10/2017-10/2022
125 Đường Hoa Tuấn Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc 10/2017-10/2022
126 Đường Lương Trí[28] Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh
1/2018-12/2021
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh An Huy 1/2022-10/2022
127 Hoàng Chí Hiền Phó Tổng thư ký Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Hoa kiều về nước toàn Trung Quốc 8/2018-10/2022
128 Cát Huệ Quân Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Chiết Giang Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Chiết Giang 1/2018-1/2022 nữ
Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Sơn Đông 1/2022-10/2022
129 Cảnh Tuấn Hải[29] Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm 1/2018-11/2020
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Cát Lâm 1/2021-10/2022
Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm 11/2020-10/2022
130 Trình Lệ Hoa Bí thư Ủy ban Giáo dục Thành ủy Thiên Tân Thứ trưởng bộ Tài chính 4/2018-4/2021 nữ
Phó bí thư Tỉnh ủy An Huy 4/2021-10/2022
131 Phó Tự Ứng Phó Bí thư Đảng bộ kiêm thứ trưởng Bộ Thương mại
Đại biểu Đàm phán Quốc tế mậu dịch Bộ Thương mại
Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ nhân dân Trung ương tại đặc khu hành chính Ma Cao 12/2018-5/2022
Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc 6/2022-10/2022
132 Tiêu Ngạn Long Bí thư Thành ủy Đường Sơn Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hà Bắc 12/2017-3/2021
Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hà Bắc 2/2021-10/2022
133 Lôi Phàm Bồi Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc 10/2017-3/2018
Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc 3/2018-10/2019
Chủ tịch kiêm Bí thư đảng đoàn của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc 10/2019-10/2022
134 Thận Hải Hùng Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Quảng Đông Phó trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng
Giám đốc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc
3/2018-10/2022
135 Thái Tùng Đào Bí thư Huyện ủy Lan Khảo Bí thư Thành ủy Tín Dương 12/2021-10/2022
136 Nhan Hiểu Đông Chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Phó chính ủy cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 7/2018-10/2022
137 Phan Công Thăng Cục trưởng Cục quản lý ngoại hối Quốc gia Cục trưởng Cục quản lý ngoại hối Quốc gia 10/2017-10/2022
138 Mã Đình Lễ Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Cam Túc Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Cam Túc 1/2022-10/2022 Người Hồi
139 Vương Hải Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tư lệnh Hạm đội Nam Hải Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 10/2017-10/2022
140 Vương Hi Phó Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc

Chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Cao cấp Thượng Hải

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 5/2019-8/2020
Phó Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Quảng Đông 8/2020-10/2022
141 Vương Ấn Phương Quân đoàn trưởng Quân đoàn 71 Lục quân Tư lệnh Lục quân Chiến khu Bắc bộ 1/2018-4/2020
Cục trưởng Cục Hậu cần Quân khu Thẩm Dương 4/2020-10/2022
142 Vương Diễm Linh Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hồ Bắc Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hồ Bắc 7/2020-6/2022 nữ
Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Bắc 1/2022-10/2022
143 Mao Vạn Xuân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Hải Nam 1/2018-10/2022
144 Ô Lan Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Hồ Nam 1/2022-10/2022 Nữ
Người Mông Cổ
145 Doãn Hoằng Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải
Phó Viện trưởng thứ nhất Viện Cán bộ Phố Đông
11/2017-12/2019
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Nam 12/2019-4/2021
Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc 3/2021-10/2022
Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Cam Túc 4/2021-10/2022
146 Điền Quốc Lập Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc 10/2017-10/2022
147 Lạc Ngọc Thành Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 3/2018-6/2022
Phó Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Nhà nước 6/2022-10/2022
148 Lưu Thạch Tuyền Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc Chủ tịch kiêm bí thư đảng đoàn Tổng công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc 5/2022-10/2022
149 Tôn Đại Vĩ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Quảng Tây 1/2021-10/2022
150 Âm Hòa Tuấn Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Phó bí thư thường trực thành ủy Thiên Tân 10/2018-11/2020
Phó chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc 11/2020-10/2022
151 Trần Thanh Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cam Túc Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Cam Túc 1/2020-10/2022 nữ
152 Hồ Xương Thăng Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phúc Kiến Bí thư Thành ủy Hạ Môn 2/2019-1/2021
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang 2/2021-10/2022
153 Tào Thục Mẫn Bí thư Thành ủy Ưng Đàm Bí thư Đảng ủy Đại học Khoa học Hàng không Bắc Kinh 12/2017-12/2021 nữ
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh mạng và Thông tin Trung ương 12/2021-10/2022
154 Cù Kiến Dân Phó Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc 12/2017-7/2020
Chủ tịch Tập đoàn Thương Cục Chiêu 7/2020-10/2022
155 Ngụy Cương Tư lệnh Hải quân Chiến khu Đông bộ Tư lệnh Hải quân Chiến khu Đông bộ 10/2017-6/2022
156 Vương Huỳnh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Chủ tịch Chính Hiệp Trùng Khánh 1/2018-10/2022
157 Vương Văn Đào[30] Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn Đông Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hắc Long Giang 3/2018-12/2020
Bộ trưởng Bộ Thương mại 12/2020-10/2022
158 Mao Vĩ Minh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Chủ tịch Tổng công ty Lưới điện Nhà nước của Trung Quốc 1/2020-11/2020
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam 11/2020-10/2022
159 Đặng Tiểu Cương Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 10/2021-10/2022
160 Nhậm Hồng Bân Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Máy móc Quốc gia Trung Quốc Phó chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện 12/2018-6/2022
Trưởng tiểu ban Giám sát kiểm tra kỷ luật, kiểm toán tại Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Quốc vụ viện 6/2022-10/2022
161 Lí Tĩnh Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Tứ Xuyên Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Thành ủy Trùng Khánh 1/2018-6/2022 nữ
Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trùng Khánh 1/2022-10/2022
162 Lí Ứng Hồng Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng tâm Plasma Hàng không Quốc gia, Đại học Kỹ thuật Không quân Giám đốc Phòng thí nghiệm Trọng tâm Plasma Hàng không Quốc gia, Đại học Kỹ thuật Không quân 10/2017-10/2022
163 Ngô Hiểu Quang Giám đốc Viện công nghiệp tàu thủy 701 Trung Quốc Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc 10/2019-10/2022
164 Tống Ngư Thủy Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc 10/2017-10/2022 nữ
165 Thỏa Chấn Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Tổng biên tập Nhân dân nhật báo 4/2018-10/2020
Giám đốc Nhân dân nhật báo 10/2020-10/2022
166 Phan Nhạc Phó viện trưởng thứ nhất Học viện Xã hội chủ nghĩa Trung ương Phó trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương

Giám đốc Văn phòng Công tác Hoa kiều Quốc vụ viện

10/2020-6/2022
Phó trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước

6/2022-10/2022
167 Đinh Nghiệp Hiện Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng 1/2021-10/2022
168 Vương Lị Hà Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Nội Mông 8/2021-10/2022 nữ
Người Mông cổ
169 Ninh Cát Triết Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc 3/2022-10/2022
170 Dương Kim Thành Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc 6/2018-10/2022
171 Thư Khánh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam
Cục trưởng Cục Công an tỉnh Hà Nam
Phó thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thượng Hải
Cục trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải
12/2020-10/2022 Người Mãn
172 Diêu Tăng Khoa Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Chính Hiệp Giang Tây
1/2018-10/2022

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Tiểu sử Mã Hưng Thụy”. China Vitae. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 8 năm 2018. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 2. ^ “Tiểu sử Vương Kiến Quân”. New Sina. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 3. ^ “Tiểu sử Vương Hiểu Đông”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 4. ^ “Lý lịch đồng chí Doãn Lực”. Trung học thực nghiệm Sơn Đông. Truy cập Ngày 15 tháng 10 năm 2019.
 5. ^ “Tiểu sử Bố Tiểu Lâm”. China Vitae. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 4 năm 2016. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 6. ^ “Tiểu sử đồng chí Lưu Quốc Trung”. Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truy cập Ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 7. ^ “Tiểu sử Che Dalha”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 4 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 8. ^ “Tiểu sử đồng chí Hứa Cần”. Mạng Kinh tế Trung Quốc. Truy cập Ngày 21 tháng 10 năm 2019.
 9. ^ “Tiểu sử đồng chí Hứa Đạt Triết”. China Vitae. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 11 năm 2018. Truy cập Ngày 30 tháng 10 năm 2019.
 10. ^ “Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thành Phát”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 11. ^ “Phó Bí thư, Quyền Tỉnh trưởng An Huy: Lý Quốc Anh”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 12. ^ “Tiểu sử Ngô Chính Long”. China Vitae. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 3 năm 2019. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 13. ^ “Thị trưởng Ứng Dũng”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 14. ^ “Tiểu sử Thẩm Hiểu Minh”. Quốc vụ viện. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 15. ^ “Tiểu sử đồng chí Trương Quốc Thanh”. Mạng nhân dân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truy cập Ngày 25 tháng 10 năm 2019.
 16. ^ “Tiểu sử Trần Vũ”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 17. ^ “Tiểu sử Trần Cát Ninh”. New Sina. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 18. ^ “Tiểu sử Trần Nhuận Nhi”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 19. ^ “Tiểu sử Hàm Huy”. China Vitae. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 20. ^ “Tiểu sử Viên Gia Quân”. The Paper - China. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 21. ^ “Tiểu sử đồng chí Đường Nhân Kiện”. Cam Túc mạng. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 10 năm 2019. Truy cập Ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 22. ^ “Tỉnh trưởng Sơn Đông: Cung Chính”. Sina. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 4 năm 2017. Truy cập Ngày 20 tháng 10 năm 2019.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 23. ^ “Tiểu sử Shohrat Zakir”. Takungpao. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 1 năm 2015. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 24. ^ “Tiểu sử Kham Di Cầm”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 8 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 25. ^ “Tiểu sử Đường Nhất Quân”. Xinhuanet. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 26. ^ “Tiểu sử Đường Đăng Kiệt”. Mạng Đông Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 9 năm 2020. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 27. ^ “Tiểu sử Dịch Luyện Hồng”. Guanna. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.
 28. ^ “Thị trưởng Trùng Khánh”. The Paper - China. Truy cập Ngày 21 tháng 10 năm 2019.
 29. ^ “Tiểu sử đồng chí Cảnh Tuấn Hải”. Tân Hoa mạng. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2018. Truy cập Ngày 26 tháng 10 năm 2019.
 30. ^ “Tiểu sử đồng chí Vương Văn Đào”. Mạng Nhân dân. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2017. Truy cập Ngày 19 tháng 10 năm 2019.