Tứ hoằng thệ nguyện

Tứ hoằng thệ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện là bốn lời thề nguyền của những người tu hành theo Bồ tát đạo thuộc về các tông phái Đại thừa. Tùy theo cách dịch, lời lẽ và thứ tự sắp xếp của các đại nguyện này có ít sai biệt nhưng hầu hết xoáy quanh bốn câu sau đây:

  1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ—Tức là Nguyện giải thoát vô số chúng sinh.
  2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn —Tức là Nguyện đoạn tuyệt với vô vàn phiền não
  3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học —Tức là Nguyện tu học Phật pháp nhiều vô lượng
  4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành —Tức là Nguyện đạt thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác

Những lời thệ nguyện trên cho thấy tính cực của Đại thừa Phật giáo. Đây cũng là một phương pháp để những người tu học thăng tiến và chế ngự tâm. Các thệ nguyện này cũng được dùng để phân biệt giữa cách tu hành Đại thừa và Tiểu thưà.

佛道无上誓 愿 成

低 请如来总守 护

慈悲开悟停错误

出过论回生极乐

随佛的脚摆妙道。

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Cúi xin Như Lai luôn thủ hộ

Từ bi khai ngộ dứt lầm mê

Ra khỏi luân hồi sanh cực lạc

Theo bước Thế Tôn hiển đạo mầu.

Cách viết của sư Liên TrìSửa đổi

Trong tác phẩm "Tây Phương Phát Nguyện Văn Giản Chú", đại sư Liên trì có viết về Tứ hoằng thệ như sau:

Tùng ư kim nhật, lập thâm thệ nguyện: viễn ly ác pháp, thệ bất cánh tạo; cần tu thánh đạo, thệ bất thối đọa; thệ thành Chánh Giác; thệ độ chúng sanh.
Lời dịch của Lý Viên Tịnh:
Từ nay trở đi, lập thệ nguyện sâu: xa lìa ác pháp, thề chẳng tạo nữa; siêng tu thánh đạo, thề chẳng lui đọa; thề thành Chánh Giác; thề độ chúng sanh

Vế đầu tiên đồng nghĩa với "phiền não vô biên thệ nguyện đoạn".

Vế thứ nhì đồng nghĩa với "pháp môn vô lượng thệ nguyện học".

Vế thứ ba đồng nghĩa với "Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành".

Vế thứ tư đồng nghĩa với "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ".

Lời thề nguyện của Tịnh độ tôngSửa đổi

Ngoài bốn thệ nguyện bồ tát trên, Tịnh độ tông do đặc trưng của tông phái là nguyện vãn sinh Tịnh Độ nên có thêm một nguyện lớn là[1]:

  • Nguyện sinh Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi