Thất nghiệp

(đổi hướng từ Tỷ lệ thất nghiệp)

Thất nghiệp trong kinh tế học, là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm được việc làm hoặc không được tổ chức, công ty và cộng đồng nhận vào làm. Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên tổng số lực lượng lao động [e[xã hội]].

Bản đồ tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu - CIA 2005

Chú thíchSửa đổi

Bản mẫu:Tham khảoee