Gâu Gâu Gâu.

Thằng nào cản đường tôi. Tôi bắn cho nát gáo.