Thành viên:Đơn giản là tôi/Cột mốc

Thảo luận Lưu trữ Đóng góp Cột mốc&Thống kê Chỗ thử  
BÁN NGHỈ VIỆC
Người dùng này không còn hoạt động tích cực trên Wikipedia.

Cột mốcSửa đổi

Đây là các cột mốc của mình từ khi tham gia Wikipedia.

Cột mốc Thời gian
Tạo tài khoản 28 tháng 4 năm 2020
Sửa đổi đầu tiên 1 tháng 12 năm 2020
Autoconfirmed 7 tháng 1 năm 2021
100 sửa đổi 3 tháng 12 năm 2021
300 sửa đổi 5 tháng 1 năm 2022
Extendedconfirmed 13 tháng 1 năm 2022
1000 sửa đổi 28 tháng 1 năm 2022
Bài viết đầu tiên 28 tháng 1 năm 2022
Rollbacker 31 tháng 1 năm 2022
Autopatrolled và Patroller 4 tháng 2 năm 2022
3000 sửa đổi 26 tháng 2 năm 2022
Bài viết BCB đầu tiên 12 tháng 5 năm 2022
Ứng cử ĐPV 21 tháng 6 năm 2022
10000 sửa đổi 18 tháng 10 năm 2022
Miễn cấm IP 18 tháng 10 năm 2022

Thống kêSửa đổi

Theo nămSửa đổi

Year Count
2020 7
2021 191
2022 10.569
2023

Theo thángSửa đổi

Month Count
2020-12 7
2021-01 7
2021-05 2
2021-10 1
2021-11 26
2021-12 155
2022-01 961
2022-02 1.962
2022-03 1.778
2022-04 480
2022-05 652
2022-06 915
2022-07 618
2022-08 262
2022-09 541
2022-10 456
2022-11 1.177
2022-12 876
2023-01 601
2023-02 242