Thành viên:Đơn giản là tôi/Cột mốc

Thảo luận Lưu trữ Đóng góp Cột mốc&Thống kê Chỗ thử  

Cột mốc

sửa

Đây là các cột mốc của mình từ khi tham gia Wikipedia.

Cột mốc Thời gian
Tạo tài khoản 28 tháng 4 năm 2020
Sửa đổi đầu tiên 1 tháng 12 năm 2020
Autoconfirmed 7 tháng 1 năm 2021
100 sửa đổi 3 tháng 12 năm 2021
300 sửa đổi 5 tháng 1 năm 2022
Extendedconfirmed 13 tháng 1 năm 2022
1000 sửa đổi 28 tháng 1 năm 2022
Bài viết đầu tiên 28 tháng 1 năm 2022
Rollbacker 31 tháng 1 năm 2022
Autopatrolled và Patroller 4 tháng 2 năm 2022
3000 sửa đổi 26 tháng 2 năm 2022
Bài viết BCB đầu tiên 12 tháng 5 năm 2022
Ứng cử ĐPV 21 tháng 6 năm 2022
10000 sửa đổi 18 tháng 10 năm 2022
Miễn cấm IP 18 tháng 10 năm 2022
Ứng cử ĐPV lần 2 20 tháng 3 năm 2023

Thống kê

sửa

Theo năm

sửa
Year Count
2020 7
2021 191
2022 10.393
2023 5.574

Theo tháng

sửa
Month Count
2020-12 7
2021-01 7
2021-05 2
2021-10 1
2021-11 26
2021-12 155
2022-01 961
2022-02 1.962
2022-03 1.778
2022-04 480
2022-05 652
2022-06 915
2022-07 618
2022-08 262
2022-09 541
2022-10 456
2022-11 1.177
2022-12 876
2023-01 601
2023-02 242
2023-03 288
2023-04 416
2023-05 433
2023-06 585
2023-07 631
2023-08 361
2023-09 540
2023-10 576
2023-11 739
2023-12 470