Khi dự án này mới bắt đầu, Nguyễn Hữu Dụng sử dụng địa chỉ IP này để đóng góp. Trang này được lưu giữ để giải thích những mục trong lịch sử trang có địa chỉ này.