Thành viên:AlphamaBot/Code sửa lỗi chung

    WikiFunctions.Parse.Parsers parsers = new WikiFunctions.Parse.Parsers();
    WikiFunctions.Parse.HideText removeText = new WikiFunctions.Parse.HideText(false, true, false);
    WikiFunctions.Parse.HideText HiderHideExtLinksImages = new WikiFunctions.Parse.HideText(true, true, true);

    WikiFunctions.Parse.HideText HiderHideExtLinksImagesUnhideMeta = new WikiFunctions.Parse.HideText(true, false, true);

    /// <summary>
    /// Sửa lỗi chung của AWB
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <param name="ArticleTitle"></param>
    /// <param name="wikiNamespace"></param>
    /// <param name="Summary"></param>
    /// <param name="Skip"></param>
    /// <returns></returns>
    public string ProcessArticle(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace, out string Summary, out bool Skip)
    {
      Skip = false;
      Summary = "";

      Article a = new Article(ArticleTitle, ArticleText);

      string zeroth = WikiRegexes.ZerothSection.Match(a.ArticleText).Value;
      bool CircaLink = WikiRegexes.CircaLinkTemplate.IsMatch(a.ArticleText), Floruit = (!zeroth.Contains(@"[[floruit|fl.]]") && WikiRegexes.UnlinkedFloruit.IsMatch(zeroth));

      /*a.HideMoreText(HiderHideExtLinksImages);

      // The two slashes below are inserted to disable the insertion of non-breaking spaces HTML markup (sample) 
      // a.AWBChangeArticleText("Fix non-breaking spaces", parsers.FixNonBreakingSpaces(a.ArticleText), true);

      a.AWBChangeArticleText("Mdashes", parsers.Mdashes(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.AWBChangeArticleText("Fix Date Ordinals/Of", parsers.FixDateOrdinalsAndOf(a.ArticleText, ArticleTitle), true, true);


      a.AWBChangeArticleText("FixBrParagraphs", parsers.FixBrParagraphs(a.ArticleText).Trim(), true);

      if (!Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
      {
        a.AWBChangeArticleText("Fix dates 1", parsers.FixDatesB(a.ArticleText, CircaLink, Floruit).Trim(), true);
      }

      a.UnHideMoreText(HiderHideExtLinksImages);

      if (!Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
      {
        // FixDates does its own hiding
        a.AWBChangeArticleText("Fix dates 2", parsers.FixDatesA(a.ArticleText).Trim(), true);
      }

      a.HideText(removeText);

      if (Tools.IsRedirect(a.ArticleText))
      {
        a.AWBChangeArticleText("Redirect tagger", WikiFunctions.Parse.Parsers.RedirectTagger(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix syntax redirects", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixSyntaxRedirects(a.ArticleText), true);
      }
      else
      {
        a.AWBChangeArticleText("Template redirects", WikiFunctions.Parse.Parsers.TemplateRedirects(a.ArticleText, WikiRegexes.TemplateRedirects), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fixes for {{Multiple issues}}", parsers.MultipleIssues(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix whitespace in links", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixLinkWhitespace(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix syntax", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixSyntax(a.ArticleText), true, true);

        a.AWBChangeArticleText("Rename Template Parameters", WikiFunctions.Parse.Parsers.RenameTemplateParameters(a.ArticleText, WikiRegexes.RenamedTemplateParameters), true);

        a.EmboldenTitles(parsers, false);

        a.AWBChangeArticleText("Conversions", WikiFunctions.Parse.Parsers.Conversions(a.ArticleText), true);
        a.AWBChangeArticleText("FixLivingThingsRelatedDates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixLivingThingsRelatedDates(a.ArticleText), true);
        a.AWBChangeArticleText("FixHeadings", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixHeadings(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

        a.FixPeopleCategories(parsers, false);

        a.SetDefaultSort(Variables.LangCode, false, false);

        a.AWBChangeArticleText("Fix categories", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixCategories(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix images", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixImages(a.ArticleText), true);

        a.BulletExternalLinks(false);

        a.CiteTemplateDates(parsers, false);

        a.AWBChangeArticleText("Fix citation templates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixCitationTemplates(a.ArticleText), true, true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix temperatures", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixTemperatures(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix main article", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixMainArticle(a.ArticleText), true);

        if (a.IsMissingReferencesDisplay && !Variables.LangCode.Equals("de"))
          a.AWBChangeArticleText("Fix reference tags", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixReferenceListTags(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix empty links and templates", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixEmptyLinksAndTemplates(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Fix empty references", WikiFunctions.Parse.Parsers.SimplifyReferenceTags(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("DuplicateUnnamedReferences", WikiFunctions.Parse.Parsers.DuplicateUnnamedReferences(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("DuplicateNamedReferences", WikiFunctions.Parse.Parsers.DuplicateNamedReferences(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("SameRefDifferentName", WikiFunctions.Parse.Parsers.SameRefDifferentName(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("Refs after punctuation", WikiFunctions.Parse.Parsers.RefsAfterPunctuation(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("ReorderReferences", WikiFunctions.Parse.Parsers.ReorderReferences(a.ArticleText), true);

        a.AWBChangeArticleText("FixReferenceTags", WikiFunctions.Parse.Parsers.FixReferenceTags(a.ArticleText), true);

        //Module cho tiếng Anh
        //a.AWBChangeArticleText("Add missing {{reflist}}", WikiFunctions.Parse.Parsers.AddMissingReflist(a.ArticleText), true, true);

        //a.AWBChangeArticleText("PersonData", WikiFunctions.Parse.Parsers.PersonData(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

        //int bracketLength;
        //string place = String.Empty;

        //if (WikiFunctions.Parse.Parsers.UnbalancedBrackets(a.ArticleText, out bracketLength) >= 0)
        //{
        //  place = a.ArticleText.Substring(bracketLength - 10, bracketLength + 10);
        //  a.AWBChangeArticleText("UnbalancedBrackets","{{thế:Mất cân bằng thẻ|" + place + "}}" + a.ArticleText, true);
        //}

       * 

        a.FixLinks(false);

        a.AWBChangeArticleText("Simplify links", WikiFunctions.Parse.Parsers.SimplifyLinks(a.ArticleText), true);
      }

      a.UnHideText(removeText);
      */

      //a.AWBChangeArticleText("Sort meta data", parsers.SortMetaData(a.ArticleText, ArticleTitle), true);

      a.AWBChangeArticleText("ViWikiFixes", ViWikiFixes(a.ArticleText, ArticleTitle, wikiNamespace), true);

      //a.HideText(HiderHideExtLinksImagesUnhideMeta);

      //a.AWBChangeArticleText("Sửa ngày giờ", TranslateDateTime(a.ArticleText), true);

      //a.UnHideText(HiderHideExtLinksImagesUnhideMeta);

      return a.ArticleText;
    }

    /// <summary>
    /// Sửa lỗi chung cho tiếng Việt
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <param name="ArticleTitle"></param>
    /// <param name="wikiNamespace"></param>
    /// <returns></returns>
    public string ViWikiFixes(string ArticleText, string ArticleTitle, int wikiNamespace)
    {
      //cấu hình các phương thức để chạy bot, dùng 2 dấu gạch chéo để che đi các phương thức không cần chạy
      string originVersion = ArticleText;

      // Choose main & category namespaces only
      if (wikiNamespace != 0 && wikiNamespace != 14)
      {
        return ArticleText;
      }


      ArticleText = TranslateBirthsDeathsCategory(ArticleText); // chạy lần 1

      ArticleText = TranslateDateTime(ArticleText); // dịch ngày giờ sang tiếng Việt

      ArticleText = TranslateCommon(ArticleText); // chạy lỗi chung (đa số sửa lỗi thông thường ở đây)

      ArticleText = PunctuationFixes(ArticleText, ArticleTitle); // sửa khoảng trắng trước dấu câu

      ArticleText = TranslateBirthsDeathsCategory(ArticleText); // chạy lần 2 để khỏi bị sót

      ArticleText = RemoveEnWikiInternalLink(ArticleText); // bỏ các liên kết với tiếng Anh (do Content Translation gây ra)

      // ArticleText = SetStub(ArticleText); // đặt bản mẫu sơ khai, tạm che

      ArticleText = SetReference(ArticleText, wikiNamespace); // đặt mục "Tham khảo" nếu bài chưa có

      return ArticleText;
    }

    /// <summary>
    /// Loại bỏ liên kết trong từ tiếng Anh
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <returns></returns>
    public string RemoveEnWikiInternalLink(string ArticleText)
    {

      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[:en:", "[[");

      return ArticleText;
    }

    /// <summary>
    /// Dịch định dạng ngày giờ từ tiếng Anh sang tiếng Việt
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <returns></returns>
    public string TranslateDateTime(string ArticleText)
    {

      if (ArticleText.Contains("xếp hạng đĩa đơn") || ArticleText.Contains("Xếp hạng đĩa đơn") || ArticleText.Contains("Singlechart") || ArticleText.Contains("singlechart")) return ArticleText;      string a = "";
      string b = "";
      string c = "";
      string result = "";
      DateTime dt = new DateTime();
      string convertDate = ArticleText;
      string convertDatetemp = ArticleText;


      int count = 0;

      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;

        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"([Jj]anuary|[Ff]ebruary|[Mm]arch|[Aa]pril|[Mm]ay|[Jj]une|[Jj]uly|[Aa]ugust|[Ss]eptember|[Oo]ctober|[Nn]ovember|[Dd]ecember)\s{1}\d+,\s{1}\d{4}");

        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {

            try
            {
              dt = Convert.ToDateTime(mdatetime.Value);
              a = dt.Month.ToString();
              b = dt.Day.ToString();
              c = dt.Year.ToString();
              result = "ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);
              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;


            }
            catch
            {
              break;
            }

          }
        }
        else break;

      }

      count = 0;
      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;

        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"\d+\s{1}([Jj]anuary|[Ff]ebruary|[Mm]arch|[Aa]pril|[Mm]ay|[Jj]une|[Jj]uly|[Aa]ugust|[Ss]eptember|[Oo]ctober|[Nn]ovember|[Dd]ecember)\s{1}\d{4}");

        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {

            try
            {
              dt = Convert.ToDateTime(mdatetime.Value);
              a = dt.Month.ToString();
              b = dt.Day.ToString();
              c = dt.Year.ToString();
              result = "ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);
              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;
            }
            catch
            {
              break;
            }

          }

        }
        else break;

      }

      count = 0;

      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;

        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"([Jj]anuary|[Ff]ebruary|[Mm]arch|[Aa]pril|[Mm]ay|[Jj]une|[Jj]uly|[Aa]ugust|[Ss]eptember|[Oo]ctober|[Nn]ovember|[Dd]ecember)\s{1}\d+\s{1}\d{4}");
        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {
            try
            {

              dt = Convert.ToDateTime(char.ToUpper(mdatetime.Value[0]) + mdatetime.Value.Substring(1));
              a = dt.Month.ToString();
              b = dt.Day.ToString();
              c = dt.Year.ToString();
              result = "ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);
              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;

            }
            catch
            {
              break;
            }

          }
        }
        else break;
      }

      //Fix lỗi ngày tháng "Kiểm tra giá trị ngày tháng"
      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;


        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"(access-date|date)\s*=\s*\d{4}\s*-\s*\d+\s*-\s*\d+\s*(\||})");
        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {
            try
            {

              //int i = mdatetime.Value.IndexOf('=');
              //int j = mdatetime.Value.IndexOf('|');
              string temp = mdatetime.Value.Substring(mdatetime.Value.IndexOf('=') + 1).Trim();
              if (mdatetime.Value.Contains("|"))
              {
                temp = temp.Substring(0, temp.IndexOf('|')).Trim();
              }
              else if (mdatetime.Value.Contains("}"))
              {
                temp = temp.Substring(0, temp.IndexOf('}')).Trim();
              }

              dt = Convert.ToDateTime(temp);
              a = dt.Month.ToString();
              b = dt.Day.ToString();
              c = dt.Year.ToString();

              if (mdatetime.Value.Contains("access-date"))
              {
                result = "access-date = ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              }
              else
              {
                result = "date = ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              }

              if (mdatetime.Value.Contains("}"))
              {
                result += "}";
              }
              else result += " |";

              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);
              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;

            }
            catch (Exception ex)
            {
              string s = ex.Message;
              break;
            }

          }
        }
        else break;
      }

      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;

        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"(access-date|date)\s*=\s*\d+\s*-\s*\d+\s*-\s*\d{4}\s*(\||})");
        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {
            try
            {
              string temp = mdatetime.Value.Substring(mdatetime.Value.IndexOf('=') + 1).Trim();
              if (mdatetime.Value.Contains("|"))
              {
                temp = temp.Substring(0, temp.IndexOf('|')).Trim();
              }
              else if (mdatetime.Value.Contains("}"))
              {
                temp = temp.Substring(0, temp.IndexOf('}')).Trim();
              }

              string[] s = temp.Split('-');
              dt = Convert.ToDateTime(s[2] + "-" + s[1] + "-" + s[0]);

              a = dt.Month.ToString();
              b = dt.Day.ToString();
              c = dt.Year.ToString();

              if (mdatetime.Value.Contains("access-date"))
              {
                result = "access-date = ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              }
              else
              {
                result = "date = ngày " + b + " tháng " + a + " năm " + c;
              }

              if (mdatetime.Value.Contains("}"))
              {
                result += "}";
              }
              else result += " |";

              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);
              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;

            }
            catch
            {
              break;
            }

          }
        }
        else break;
      }

      #region Fix lỗi 2ngày 2 tháng 4 năm 2012
      while (true)
      {
        if (count >= 100) break;
        count++;

        Match mdatetime = Regex.Match(convertDate, @"\d+[Nn]gày\s{1}\d+\s{1}tháng");
        if (mdatetime.Success)
        {

          Match mfile = Regex.Match(convertDate.Substring(mdatetime.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
          if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(mdatetime.Value) == true)
          {
            convertDate = convertDate.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
            convertDatetemp = convertDate;
            continue;
          }
          else
          {
            try
            {

              //dt = Convert.ToDateTime(char.ToUpper(mdatetime.Value[0]) + mdatetime.Value.Substring(1));

              b = mdatetime.Value.Substring(0, 1) + mdatetime.Value.Substring(mdatetime.Value.IndexOf("ngày ") + 5, 1);

              result = "ngày " + b + " tháng";
              convertDate = convertDate.Replace(mdatetime.Value, result);

              ArticleText = ArticleText.Replace(convertDatetemp, convertDate);
              convertDatetemp = convertDate;            }
            catch
            {
              break;
            }

          }
        }
        else break;
      }
      #endregion
      return ArticleText;

    }

    /// <summary>
    /// Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt các cụm từ phổ biến
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <returns></returns>
    public string TranslateCommon(string ArticleText)
    {
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{\s*[Tt]ham\s*_\s*[Kk]hảo", "{{tham khảo");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[[Cc]ategory\s*:", "[[Thể loại:");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite book", "{{chú thích sách");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite web", "{{chú thích web");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite news", "{{chú thích báo");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite journal", "{{chú thích tạp chí");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite iucn", "{{chú thích IUCN");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite doi", "{{chú thích DOI");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ite tweet", "{{chú thích tweet");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Rr]eflist", "{{tham khảo");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\<[Rr]eferences\s*\/\>", "{{tham khảo}}");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[[Ff]ile\s*:", "[[Tập tin:");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[[Ii]mage\s*:", "[[Hình:");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Tt]axobox", "{{Bảng phân loại");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ommonscat-inline", "{{Thể loại Commons nội dòng");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ommons category-inline", "{{Thể loại Commons nội dòng");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Ww]ikispecies-inline", "{{Wikispecies nội dòng");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ommons category", "{{Thể loại Commons");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\{\{[Cc]ommons\s*cat", "{{Thể loại Commons");
      //ArticleText = ArticleText.Replace("\n ", "\n");

      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"==\s*[Ee]xternal\s*links\s*==", "== Liên kết ngoài ==");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"==\s*[Rr]eferences\s*==", "== Tham khảo ==");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"==\s*[Ss]ee\s*also\s*==", "== Xem thêm ==");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"==\s*[Ff]urther\s*reading\s*==", "== Đọc thêm ==");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"==\s*Notes\s*==", "== Ghi chú ==");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"accessdate\s*=", "access-date =");

      // lặp 2 lần Thể loại: do công cụ Content Translation gây ra
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[\s*Thể\s*loại\s*:\s*Category\s*:", "[[Thể loại:");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\[\[\s*Thể\s*loại\s*:\s*Thể\s*loại\s*:", "[[Thể loại:");

      ArticleText = ArticleText.Replace(". Retrieved on", ". Truy cập");
      ArticleText = ArticleText.Replace(". Retrieved", ". Truy cập");
      ArticleText = ArticleText.Replace(". Accessed", ". Truy cập");
      ArticleText = ArticleText.Replace(":Living people]]", ":Nhân vật còn sống]]");

      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*trans_title\s*=", "|trans-title=");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*trans_chapter\s*=", "|trans-chapter=");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*dead-url\s*=\s*yes", "|url-status=dead");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*dead-url\s*=\s*no", "|url-status=live");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*dead-url\s*=", "|url-status=");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*subscription\s*=\s*yes", "|url-access=subscription");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*registration\s*=\s*yes", "|url-access=registration");

      // Bỏ tham số coauthor trống (lỗi gây ra ở bản mẫu CS1)
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*coauthor\s*=\s*\|", "|");
      ArticleText = Regex.Replace(ArticleText, @"\|\s*coauthors\s*=\s*\|", "|");

    

      // Bỏ tham số |df= thì cần thời gian test

      //ArticleText = ArticleText.Replace("&nbsp;", " ");

      ////Tạm thời
      //if (ArticleText.Contains("{{Taxobox") || ArticleText.Contains("{{taxobox"))
      //{
      //  ArticleText = ArticleText.Replace("{{tham khảo}}", "");
      //  ArticleText = ArticleText.Replace("{{tham khảo|2}}", "");
      //  ArticleText = ArticleText.Replace("{{Tham khảo}}", "");
      //  ArticleText = ArticleText.Replace("{{Tham khảo|2}}", "");
      //}


      return ArticleText;
    }

    /// <summary>
    /// Sửa lỗi khoảng trắng trước, sau dấu câu
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <param name="ArticleTitle"></param>
    /// <returns></returns>
    public string PunctuationFixes(string ArticleText, string ArticleTitle)
    {
      #region Punctuation

      string convertPunctuation = ArticleText;
      string convertPunctuationTemp = ArticleText;

      //Exclude internet domain articles
      Match domainname = Regex.Match(ArticleTitle, @"\.\w{2}");

      if (!ArticleText.Contains("Tên miền") && !domainname.Success)
      {


        int count = 0;
        // ArticleText = ArticleText + "_________";
        while (true)
        {
          if (count >= 100) break;
          count++;

          Match punctuation = Regex.Match(convertPunctuation, @"\w{1}\s{1,2}[.,;:)]");
          //[\p{P}-[{}(*-]]

          if (punctuation.Success)
          {
            // Tạm bỏ ;: vì lỗi đầu dòng
            Match error = Regex.Match(punctuation.Value, @"\w{1}\s{1,2}\n[.,;:)]");

            if (error.Success)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(error.Index + error.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }

            Match mfile = Regex.Match(convertPunctuation.Substring(punctuation.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
            if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(punctuation.Value) == true)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }
            else
            {
              try
              {

                convertPunctuation = convertPunctuation.Replace(punctuation.Value, punctuation.Value.Substring(0, punctuation.Value.Length - 2) + punctuation.Value.Substring(punctuation.Value.Length - 1, 1));
                ArticleText = ArticleText.Replace(convertPunctuationTemp, convertPunctuation);
                convertPunctuationTemp = convertPunctuation;

                //ArticleText = "_______: " + punctuation.Value;              }
              catch
              {

                break;
              }


            }

          }
          else break;

        }
        convertPunctuation = ArticleText;
        convertPunctuationTemp = ArticleText;
        count = 0;
        while (true)
        {
          if (count >= 100) break;
          count++;

          Match punctuation = Regex.Match(convertPunctuation, @"[(]\s{1,2}\w{1}");
          //[\p{P}-[{}).,:;_*]]
          if (punctuation.Success)
          {

            Match mfile = Regex.Match(convertPunctuation.Substring(punctuation.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG|svg|SVG)");
            if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(punctuation.Value) == true)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }
            else
            {
              try
              {

                convertPunctuation = convertPunctuation.Replace(punctuation.Value, punctuation.Value.Substring(0, 1) + punctuation.Value.Substring(2));
                ArticleText = ArticleText.Replace(convertPunctuationTemp, convertPunctuation);
                convertPunctuationTemp = convertPunctuation;

                //ArticleText = "_______: " + punctuation.Value;              }
              catch
              {

                break;
              }


            }

          }
          else break;

        }

        count = 0;

        //Trường hợp ( [[abc]]) => ([[abc]])
        while (true)
        {
          if (count >= 100) break;
          count++;

          Match punctuation = Regex.Match(convertPunctuation, @"[(]\s{1,2}\[\[\w{1}");
          //[\p{P}-[{}).,:;_*]]
          if (punctuation.Success)
          {

            Match mfile = Regex.Match(convertPunctuation.Substring(punctuation.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG|svg|SVG)");
            if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(punctuation.Value) == true)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }
            else
            {
              try
              {

                convertPunctuation = convertPunctuation.Replace(punctuation.Value, punctuation.Value.Substring(0, 1) + punctuation.Value.Substring(2));
                ArticleText = ArticleText.Replace(convertPunctuationTemp, convertPunctuation);
                convertPunctuationTemp = convertPunctuation;

                //ArticleText = "_______: " + punctuation.Value;              }
              catch
              {

                break;
              }


            }

          }
          else break;

        }

        count = 0;

        while (true)
        {

          if (count >= 100) break;
          count++;

          Match punctuation = Regex.Match(convertPunctuation, @"\w{1}\]\]\s{1,2}[.,;:)]");
          //[\p{P}-[{}).,:;_*]]
          if (punctuation.Success)
          {
            // Sửa ;: vì lỗi đầu dòng
            Match error = Regex.Match(punctuation.Value, @"\w{1}\]\]\s{1,2}\n[.,;:)]");

            if (error.Success)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(error.Index + error.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }

            Match mfile = Regex.Match(convertPunctuation.Substring(punctuation.Index), @".*\.(jpg|JPG|jpeg|JPEG|gif|ogg|OGG|GIF|flac|FLAC|svg|SVG)");
            if (mfile.Success && mfile.Value.Contains(punctuation.Value) == true)
            {
              convertPunctuation = convertPunctuation.Substring(mfile.Index + mfile.Value.Length);
              convertPunctuationTemp = convertPunctuation;
              continue;
            }
            else
            {
              try
              {

                convertPunctuation = convertPunctuation.Replace(punctuation.Value, punctuation.Value.Substring(0, 3) + punctuation.Value.Substring(4));
                ArticleText = ArticleText.Replace(convertPunctuationTemp, convertPunctuation);
                convertPunctuationTemp = convertPunctuation;

              }
              catch
              {

                break;
              }


            }

          }
          else break;

        }

      }

      #endregion
      return ArticleText;
    }


    //public string SetStub(string ArticleText)
    //{

    //  if (ASCIIEncoding.Unicode.GetByteCount(ArticleText) <= 3000)
    //  {
    //    ArticleText += "\r\n" + "{{sơ khai}}";
    //  }

    //  return ArticleText;

    //}

    /// <summary>
    /// Kiểm tra và đặt mục ==Tham khảo== và thẻ {{tham khảo}} vào bài
    /// </summary>
    /// <param name="ArticleText"></param>
    /// <returns></returns>
    public string SetReference(string ArticleText, int wikiNamespace)
    {
      if (wikiNamespace != 0) return ArticleText;

      //Các bản mẫu định hướng, redirect
      Match dis = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Dd][Ii][Ss]");
      Match dab = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Dd][Aa][Bb]");
      Match dinhhuong = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Đđ][Ịị][Nn][Hh]\s*[Hh][Ưư][Ớớ][Nn][Gg]");
      Match trangdinhhuong = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Tt]rang\s*[Đđ]ịnh\s*[Hh]ướng");
      Match TLAdisambig = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Tt][Ll][Aa]disambig");
      Match redirectvn = Regex.Match(ArticleText, @"\#\s*[Đđ][Ổổ][Ii]");
      Match redirect = Regex.Match(ArticleText, @"\#\s*[Rr][Ee][Dd][Ii][Rr][Ee][Cc][Tt]");


      if (dis.Success || dab.Success || dinhhuong.Success || TLAdisambig.Success || redirectvn.Success || redirect.Success || trangdinhhuong.Success) return ArticleText;

      //Bản mẫu chú thích
      Match reflist = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Rr][eé]f");
      Match thamkhao = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Tt]ham\s*[Kk]hảo");
      Match references = Regex.Match(ArticleText, @"\<\s*[Rr]eferences");
      Match notes = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Nn]ote");

      //Nguồn
      Match sfn = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Ss]fn");
      Match refTag = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{\s*[Rr]efTag");
      Match refs = Regex.Match(ArticleText, @"\<\s*[Rr]ef");

      Match thamkhaosection = Regex.Match(ArticleText, @"==\s*[Tt]ham\s*[Kk]hảo\s*==");
      Match chuthichsection = Regex.Match(ArticleText, @"==\s*[Cc]hú\s*[Tt]hích\s*==");
      Match category = Regex.Match(ArticleText, @"\[\[[Tt]hể\s*[Ll]oại");
      Match externalLink = Regex.Match(ArticleText, @"==\s*[Ll]iên\s*[Kk]ết\s*[Nn]goài\s*==");
      Match stub = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Ss]ơ\s*[Kk]hai");
      Match stubEnglish = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{.*stub.*\}\}");
      Match verystub = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Rr]ất\s*[Ss]ơ\s*[Kk]hai");
      Match taxobox = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Tt]axobox");

      // Add nhãn sơ khai
      if (ASCIIEncoding.Unicode.GetByteCount(ArticleText) <= 5000 && !stub.Success && !verystub.Success && !stubEnglish.Success)
      {
        if (category.Success)
        {
          if (taxobox.Success) return ArticleText.Insert(category.Index, "{{sơ khai sinh học}}\r\n");
          else return ArticleText.Insert(category.Index, "{{sơ khai}}\r\n");
        }
        else
        {
          if (taxobox.Success) ArticleText += "\r\n" + "{{sơ khai sinh học}}";
          else ArticleText += "\r\n" + "{{sơ khai}}";

        }
        //Set lại vị trí nếu đã thêm bản mẫu Sơ khai
        stub = Regex.Match(ArticleText, @"\{\{[Ss]ơ\s*[Kk]hai");
      }

      // Add nhãn tham khảo
      if (!reflist.Success && !thamkhao.Success && !references.Success && !notes.Success)
      {
        if (thamkhaosection.Success) return ArticleText.Insert(thamkhaosection.Index + thamkhaosection.Value.Length, "\r\n{{tham khảo}}");
        if (chuthichsection.Success) return ArticleText.Insert(chuthichsection.Index + chuthichsection.Value.Length, "\r\n{{tham khảo}}");
        if (externalLink.Success) return ArticleText.Insert(externalLink.Index, "==Tham khảo==\r\n{{tham khảo}}\r\n");
        if (stub.Success) return ArticleText.Insert(stub.Index, "==Tham khảo==\r\n{{tham khảo}}\r\n");
        if (verystub.Success) return ArticleText.Insert(verystub.Index, "==Tham khảo==\r\n{{tham khảo}}\r\n");
        if (category.Success) return ArticleText.Insert(category.Index, "==Tham khảo==\r\n{{tham khảo}}\r\n");

        return ArticleText + "\r\n" + "==Tham khảo==\r\n{{tham khảo}}\r\n";
      }

      // Kiểm tra trang định hướng với tiêu đề bài viết

      return ArticleText;

    }