Mở trình đơn chính

Báo mình nói thì mình tin, không nghe đài địch. Truyền thông nước ngoài đều là "Đài Địch" cả thôi, đều do Mỹ và Trung Quốc giật dây !


Anh hùng dân tộc : Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ