Báo mình nói thì mình tin, không nghe đài địch. Truyền thông nước ngoài đều là "Đài Địch" cả thôi, đều do Mỹ và Trung Quốc giật dây !


Anh hùng dân tộc : Võ Nguyên Giáp và Bác Hồ