Vì những đề nghị phải dùng tài khoản bot, rời wiki và mong rằng sẽ không có ngày trở lại. Arc Warden (thảo luận) 07:44, ngày 30 tháng 10 năm 2014 (UTC)