Sơ lược

sửa

Tên: Bùi Hoàng Hải

Sinh: 07/02/1980 - Thái Nguyên

Tật xấu: Nghiện internet

Những website ưa thích: Wikipedia, GoogleYoutube

Câu nói ưa thích hiện tại: "If something is worth doing, it’s worth doing well!"

Dự án hiện tại: Romajidesu Japanese dictionary and convertors