BadBlueB Yo 10:43, ngày 1 tháng 7 năm 2021 (UTC) BadBlueB 11:23, ngày 2 tháng 7 năm 2021 (UTC)