Mở trình đơn chính

Eightcirclestheorem

Gia nhập ngày 17 tháng 6 năm 2014
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phủ chủ tịch, tháng 2 năm 2019.