Do vô tình, Ess đã tạo ra tài khoản hợp nhất này. Từ nay, Ess và Es.ntp là một người duy nhất. Và tài khoản Es.ntp đại diện cho tất cả InterWiki, tài khoản Ess đại diện cho ViWiki. EsVie trao đổi- -đóng góp 03:48, ngày 29 tháng 8 năm 2009 (UTC).