Con người cổ, suy nghĩ cổ, hành động cổ

Trang nhà: Gokuraku Shujō (極楽衆鳥)