Mở trình đơn chính

Hé lô mấy pạn :D

Mình là 🤓😎👨🏻‍💻🧠👽