Tìm cách hiểu đúng các từ vựng của tiếng Việt hiện đại (nhưng năm 201x) trong bối cảnh Việt Nam, khi mà các khẩu hiệu do ban tuyên giáo đưa ra được lặp đi lặp lại nhiều lân.