Còn danh còn lợi ruồi bu

Hết danh hết lợi hu hu một mình

Còn danh còn lợi có tình

Hết danh, lợi họ hàng mình nó khinh.